Zateplenie budov ako hlavná rezerva úspor tepla

Všeobecne platí, že vonkajšia izolácia je podstatne účinnejšia ako vnútorná. Vzhľadom na nárastu cien tepelnej energie úspora nákladov v novopostavených budovách sa vráti po 7-10 rokoch. Pokiaľ sa jedná o existujúce budovy, lehota návratnosti investície do zateplenia je v horizonte 12 rokov.

Dlhoročné skúsenosti na celom svete dokazujú, že zvýšenie tepelnej izolácie budov je možné dosiahnuť zateplením vonkajších obvodových stien s použitím najmodernejších tepelne účinných moderných materiálov a progresívnych  technológií.

Podľa všeobecného názoru odborníkov najvýraznejšie sa na tepelných stratách budov podieľajú:

 • steny a strechy s nízkym tepelným odporom;
 • fyzicky zastaralé okná a balkónové dvere, pre ktoré sú typické netesnosti, ktoré napomáhajú neželanej ventilácii vzduchu a tým nekontrolovaným tepelným únikom;
 • základy bez izolácie;
 • vchodové dvere, ktorých fyzický stav si vyžaduje ich bezodkladnú výmenu;
 • balkóny, loggie umožňujúce únik tepla do vonkajšieho prostredia.

Najväčšie rezervy pri znižovaní tepelných strát budov sú hlavne spojené so zvýšením tepelného odporu vonkajších stien budov. Základné technické riešenie spočíva v dvoch alternatívach:

 • buď zväčšenie hrúbky steny 1,5 až 2-násobne tradičnými murovacími materiálmi používanými v stavebníctve ako napr. tehla, ľahké panely a pod.;
 • alebo zateplenie budovy s využitím moderných izolačných systémov zväčšením (v niektorých prípadoch zmenšením) hrúbky steny.

Druhé riešenie je na základe skúseností z praxe nákladovo úspornejšie. Zateplenie stavieb s použitím izolačných systémov je výhodné z dvoch dôvodov:

 • znížením spotreby energie na vykurovanie sa dosahuje asi 30% úspora finančných nákladov;
 • zlepšenie tepelnej pohody v miestnostiach.

Zvýšením tepelného odporu stien po zateplení sa zlepší komfort vo vykurovaných miestnostiach bez zvýšenia teploty vzduchu, nakoľko sa zvyšuje radiačná teplota (radiačná teplota je priemerne vážená teplota všetkých povrchov miestnosti). Naopak, v budovách s nízkou tepelnou izoláciou vonkajších stien a okien, je radiačná teplota znížená.   Preto kvôli udržaniu tepelnej pohody je nutné zbytočne zvyšovať teplotu vzduchu, ktorá sa prejaví vo zvýšenej spotrebe tepelnej energie. Pri zvýšení radiačnej teploty o jeden stupeň, v dôsledku zateplenia obvodových stien je možné dosiahnuť rovnakú úroveň tepelného komfortu ako pri zvýšení teploty vzduchu v miestnosti zhruba o 2 stupne.

Aké sú teda možnosti zateplenia stien?

Veľmi dôležité rozhodnutie predstavuje voľba správneho spôsobu tepelnej izolácie stien: zvnútra alebo zvonku budovy. V záujme dosiahnutia najlepšieho efektu zateplenia stavby je potrebné posúdiť možnosti izolácie nielen somotných stien, ale aj ďalších častí stavby, ktorými sú: strecha, pivnica / suterén, okná, dvere atď.

Kedy sa používa vnútorné zateplenie?

Predovšetkým v prípade starších domov, kde kvôli zachovaniu fasády vo svojej originálnej podobe, alebo v domoch, ktoré nie sú trvalo využívané, resp. sú využívané iba sezónne. Výhodou tejto metódy sú relatívne nízke náklady, pretože na práce realizované vo vnútri budovy nie je nutné používať lešenie a v cene zateplenia nie je nutné kalkulovať s jeho montážou a demontážou, prípadne zapožičaním z požičovne náradia, čo nie je zanedbateľná položka, obzvlášť pri členitých a vyšších stavbách. Nevýhodou je nízka tepelná zotrvačnosť stien. Pri vnútornej izolácii vonkajšej steny je tepelná strata 6-násobne vyššia ako v prípade realizácie vonkajšej izolácie. Okrem toho sa zhoršujú vlastnosti a stav nosných stien, nezriedka sa objavia trhliny a deformácie. V stenách sa tiež môžu vytvárať rosné body, čo môže mať za následok ich závažné poškodenie v dôsledku kondenzácie vlhkosti. Rovnako, v danom prípade je nutné počítať s premiestnením vykurovacích telies, potrubia a nanovo inštalovať kabeláž. Výpočet spomínaných nedostatkov ukazuje, že zateplenie zvnútra je lepšie nevyužívať, pokiaľ existujú aj iné alternatívy, predovšetkým, možnosť vonkajšieho zateplenia stavby.

Aké výhody ponúka vonkajšie zateplenie:

 • ochrana stien pred občasným zamŕzaním a ďalšími atmosférickými vplyvmi;
 • vyrovnáva výkyvy teplôt steny, vďaka čomu zabraňuje vzniku trhlín, čo je dôsledkom nerovných tepelných deformácií (toto je mimoriadne dôležité pri vonkajších múroch z veľkých panelov);
 • rosný bod sa presúva do vonkajšej izolačnej vrstvy, čím sa zamedzí nadmernému vlhnutiu vnútornej časti steny;
 • vytvoria sa priaznivejšie klimatické podmienky v miestnosti;
 • možnosť zkrášliť vzhľad fasády budovy;
 • nezmenšuje sa plocha miestností budovy.

 

Login Form