Teplovodné a elektrické podlahové kúrenie – pre ktorý typ sa rozhodnúť?

Skôr ako urobíte konečné rozhodnutie, ktorý typ elektrické alebo teplovodné podlahové kúrenie bude pre vás vhodnejšie, je potrebné ozrejmiť si niekoľko faktov a podrobností o mieste jeho inštalácie.

Ak ste majiteľom bytu a kúrenie budete využívať predovšetkým v kuchyni, kúpeľni, resp. na balkóne, potom výhodnejšou alternatívou pre vás bude elektrické vykurovanie. Podobne to bude aj v prípade chalupy s kúrením, v rámci ktorého sa predpokladá vyhriať neveľkých  plôch podlahy.

Pokiaľ sa jedná o dom s veľkou plochou je potrebné uvažovať nad systémom kúrenia, ktorý by bol efektívnejší. Pravdepodobne, týmto požiadavkám bude najlepšie vyhovovať teplovodné podlahové kúrenie.

Pri elektrickom ohreve podlahového kúrenia sa elektrická energie mení na teplo. Bežné drôty z medi alebo hliníka sa využívajú na prenos elektrickej energie. Hlavnou funkciou zohrievacieho vodiaceho kábla  vyrobeného zo zliatin vysokého odporu pri prechode elektrického prúdu cez kábel je, aby sa zohrieval.

V prípade teplovodného podlahového kúrenia ako tepelný zdroj slúži zohriate tepelné médium (kvapalina). Zvyčajne, je to horúca voda zo stupačky alebo ústredného yykurovacieho systému, ktorá preteká rúrkami v podlahe. Teplovodné kúrenie má v porovnaní s elektrickým podlahovým kúrením výhodu predovšetkým v tom, že šetrí spotrebu elektrickej energie na vykurovanie veľkých obytných miestností. Pre názornosť uvedieme: na vykurovanie domu o ploche 200 m2 bude potrebná celková kapacita elektrického podlahového vykurovania viac ako 22 kW. Z čoho vychádza kalkulácia? Z celkovej plochy domu 200 m2 vykurovaná časť predstavuje 150 m2 (t.j. 75%). Potom, ak 150 m2 vynásobíme 150 W/m2 (minimálny prepočet pre elektrické kúrenie) dostaneme 22,5 kV. Vyvstáva otázka, či technické možnosti vašej stavby umožňujú pripojenie a dodávku uvedeného množstva elektrickej energie a hlavne, či je to pre vás finančne únosné a prijateľné?

V kontexte uvedených faktov možno dospieť k záveru – je výhodné inštalovať elektrické kúrenie v bytoch a domoch, kde vykurovaná plocha nie je príliš veľká, ale pre veľké plochy miestností sa lepšie hodí buď kúrenie s využitím radiátorov alebo teplovodné kúrenie.

Je ešte jeden dôležitý moment pri rozhodovaní medzi teplovodným a elektrickým systémom podlahového kúrenia: v prospech elektrického podlahového kúrenia hovorí argument, že nie je nutné inštalovať vodné čerpadlo, ktorý zaisťuje nútenú cirkuláciu vody v potrubí umiestnenom v podlahe. Na zabezpečenie relatívne nízkej teploty podlahy pri fungovaní teplovodného podlahového kúrenia, je potrebný zmiešavač. A ten nemôže fungovať bez vodného čerpadla. Totiž, zrealizovať teplovodné kúrenie iba na báze prirodzenej cirkulácie vody je dosť zložité a problematické. Navyše, ak ešte pripustíme, že plocha podlahového kúrenia uvedeného konštrukčného riešenia nebude veľká.

Okrem už uvedených skutočností sú ešte niektoré ďalšie nevýhody vyplývajúce z aplikácie teplovodného podlahového kúrenia. Z nich uvedieme napríklad:

  1. pokles tlaku v systéme dodávky vody (z uvedeného dôvodu bude potrebné vodné čerpadlo);
  2. voda prechádzajúca zo stúpačky cez obvod podlahového kúrenia sa vracia do ďalších bytov už ochladená, čo v skutočnosti znamená, že sa odoberá teplo, ktoré patrí susedným bytom;
  3. neoprávnené pripojenie na prívod teplej vody a ústredné kúrenie je bez príslušného povolenia neprípustné. Výnimkou môžu byť niektoré bytové domy, ktoré majú naprojektované  stúpačky umožňujúce pripojiť teplovodné podlahové kúrenie.

Nie menej pozoruhodný je aj lekársky názor. V súvislosti s vysokými teplotných prenosmi z podlahového kúrenia v niektorých miestnostiach, toto môže mať za následok nielen ich prekúrenie, ale hlavne príliš suchý vzduch. V niektorých prípadoch môže vlhkosť vzduchu v zimnom vykurovacom období klesnúť na 15% (zatiaľ, čo priemerná vlhkosť vzduchu na Slovensku sa pohybuje od 51% v máji-júni až do 82% v Decembri!), čo spôsobuje vysýchanie nosnej sliznice, zápaly prínosových dutín a nezriedka aj respiračné ochorenia.

Pre objektívnosť však treba povedať, že rovnako aj s používaním elektrického podlahového kúrenia sú spojené niektoré nevýhody ako napríklad:

  1. zvýšené výdavky na elektrickú enegiu –  požiadavky na elektrinu sú zhruba nasledovné: na 1 m2 vykurovanej plochy (nie celkovej plochy) počítajte v závislosti od podmienok so spotrebou 120 – 150W. Táto kapacita počíta s rezervou. Skutočná spotreba dosahuje 60 -100W/m2. Približne 30% úsporu energie zaistí termostat, čiže výsledný rozpočet je 40-60W/ m2. Pochopiteľne, ide o orientačné (indikatívne) prepočty. Ako to bude vyzerať v skutočnosti závisí od toho, akú teplotu podlahového kúrenia budú požadovať obyvatelia bytu / domu.
  2. elektromagnetické žiarenie –  otázkou je jeho úroveň. Dvojžilové kúrenie uvoľňuje menšie žiarenie v porovnaní s jednožilovým podlahovým kúrením.

K zníženiu žiarenia dochádza v dôsledku toho, že v dvojžilovom vykurovacom káble prechádza druhá vodiaca žila a elektrické prúdy, akoby idúc sebe navzájom v ústrety, rušia protismerné výkyvy. V tenkom podlahovom kúrení (vykurovacia rohož) sú protismerné výkyvy potláčané blízkosťou susedných špirál.

Pokiaľ sa jedná o vplyv elektrického podlahového kúrenia na životné prostredie,  je úplne bezpečné. Elektromagnetické žiarenie jednožilového vykurovacieho kábla je 60-násobne pod maximálne povolenou hranicou pre človeka a elektromagnetické žiarenia dvojžilového vykurovacieho kábla je 300-násobne pod maximálnou povolenou hranicou. Povedané inak: elektromagnetické žiarenie pochádzajúce z elektrického podlahového kúrenia je menšie ako geomagnetické pole Zeme a pre jednožilové kúrenie predstavuje 1,3 mikrotesla, v prípade dvojžilového podlahového kúrenia dokonca len 20% z tejto hodnoty.

Pre informáciu uvedieme, že maximálne prípustná hodnota pre ľudí – 100 mikrotesla.

Na základe všetkého, čo bolo v článku uvedené možno rekapitulovať.

Teplovodné podlahové kúrenie má nasledovné výhody: 

   • priestor miestnosti nie je zmenšovaný v dôsledku inštalovaných vykurovacích telies, čo je dôležité aj z estetickej stránky;
   • rovnomerné ohrievanie podlahy po celkovej ploche bytu / domu;
   • vykurovanie veľkých plôch za primerané finančné náklady.

Nevýhody teplovodného podlahového kúrenia: 

   • stavebná náročnosť pri inštalácii;
   • nákup vodného čerpadla;
   • pomerná náročnosť pri správnom nastavovaní teploty podlahy;
   • zníženie tlaku v stúpačkách;
   • tepelné straty v susediacich bytoch;
   • určitá miera pravdepodobnosti úniku kvapaliny zo systému podlahového kúrenia a jeho zložitá identifikácia / hľadanie.

Elektrické podlahové kúrenie a jeho výhody:

   • v miestnosti nie je nutné inštalovať vykurovacie telesá – radiátory;
   • inštalácia je možná v bežných obytných domoch bez nárokov na špeciálne zariadenia;
   • rovnomerné vyhrievanie podlahy po celej ploche;
   • jednoduché ovládanie a finančne prijateľné vykurovanie podlahy;
   • možnosť lokálnej identifikácie a opravy porúch.

Jeho podstatnou nevýhodou sú vysoké náklady na elektrickú energiu.

Záverom môžeme iba konštatovať, že neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Pre každý konkrétny prípad a jednotlivú miestnosť je potrebné vychádzať z ich individuálnych požiadaviek a na ich základe definitívne a správne vybrať systém podlahového kúrenia.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 

Login Form