Krtkovanie – vysoko účinný spôsob čistenia kanalizačného potrubia

Upchatá kanalizácia? Krtkovanie je riešením.

Nie je ničím neobvyklým a s týmto problémom – upchatá kanalizácia – už  bol konfrontovaný už prakticky každý majiteľ,  obyvateľ, nájomca či správca bytu, bytového domu, rodinného domu, chaty, chalupy alebo iného stavebného objektu. Príčinou je usádzanie nečistôt rôzneho druhu ako napr. mastnoty, rôzny stupeň tvrdosti vody, ktorá sa vypúšťa do kanalizačného systému, ale aj často ekologicky nezodpovedné správanie sa ľudí vypúšťajúcich do odpadu zvyšky stavebného materiálu / hmôt, olejov, tuhých resp. ťažko rozpustných zložiek a pod. Kombinácia všetkých uvedených faktorov spôsobí, že najprv na stenách kanalizačného potrubia a postupne v celom priereze rúry sa vytvorí nepriechodná prekážka – nános.

Nech je už pôvod usadenín / nánosov v potrubí akýkoľvek, konečný dopad je veľmi nepríjemný: nefunkčné kanalizačné potrubie a seriózne komplikácie normálneho fungovania domácnosti, administratívnej budovy / výrobných priestorov firmy, obchodu / nákupného centra, zdravotného strediska / nemocnice, hotela / reštaurácie. A ich výpočet určite týmto nekončí. Každopádne veľmi efektívnym riešením pre ktorýkoľvek z uvedených stavebných objektov je elektromechanická metóda čistenia rúr – krtkovanie.

V čom spočíva, aké sú jej výhody, pre aké priemery rúr a v akých dĺžkach a tvaroch rúr je  krtkovanie použiteľné, resp. iným užitočným informáciam je venovaný tento článok.

Kanalizačný systém-253719_640

Krtkovanie –  princíp jeho fungovania a príklady odstraňovania upchatého potrubia

Elektromechanické čistenie – krtkovanie sa realizuje mechanickým rozbitím nánosov vnútri rúr s použítím rôznych vymeniteľných násadcov na konci pružiny, ktorá sa točí prostredníctvom elektromotora. Spomínaná oceľovej špirála sa zasunie do kanalizácie, pričom jej pružnosť a ohybnosť umožňuje prechádzať cez akékoľvek zhyby a tvary potrubia podľa potreby a špecifík toho ktorého problémového miesta. Vymeniteľné násadce drobia a odstraňujú zatvrdnuté respektíve bahnisté nánosy.

Pre ilustráciu uvedieme, že krtkovanie s využitím vymeniteľných násadcov je schopné odstrániť rôzne prekážky / nánosy, ktoré sa dostali do rúry. Ide napríklad o mastné a ílovité nánosy biologického pôvodu (potraviny, tuky, olejové nánosy), zvyšky stavebného materiálu (omietky, škárovacie hmoty, pasty, murovacie materiály a pod.), korene stromov / kríkov, ktoré prerástli do potrubia, cudzorodé prvky (špongie, hubky, handry či hygienické potreby atď.). Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že ani potrubie upchaté ľadom nie je neriešiteľným problémom a krtkovaním je možné odstrániť aj túto komplikáciu.

Má krtkovanie obmedzenia týkajúce sa vzdialenosti miesta výskytu nánosu a priemerov rúr?

V zásade možno odpovedať, že metódu čistenia potrubia metódou krtkovania je možné aplikovať v prípade rúr s priemerom od 50 do 100 milimetrov a na vzdialenosť zhruba 100 metrov. Od priemeru rúr a druhu nánosov sa odvíja aj výber násadcov, ktoré sa použijú pre likvidáciu upchatého potrubia.

Krtkovanie – čo zaň zaplatím a aká je primeraná cena?

Táto otázka vyvstane hneď v slede za vyriešením základného problému – ktorá firma bude elektromechanické čistenie potrubia – krtkovanie realizovať. Nepochybne cenu ovplyvní termín (deň, noc, sviatočné dni), kedy je potrebné uvoľniť upchaté potrubie. Z prístupných informácií sa dozviete, že prakticky všetci miestni poskytovatelia – špecialisti majú tzv. havarijnú službu a ponúkajú nasadenie ľudí a techniky takpovediac následne po zavolaní na túto linku. Prirodzene, ďalšími faktormi, ktoré sa premietnu do ceny sú vzdialenosť stavby od sídla firmy zaoberajúcej sa čistením / servisom kanalizačných sietí. A v neposlednom rade počítajte aj s časovou dĺžkou, ktorá bude rôzna v závislosti od technického vybavenia / náradia, ktorým disponuje príslušná firma. Kvalitné technické vybavenie personálu a skúsenosti (nemajte zábrany opýtať sa na referencie, t.j. spokojnosť iných klientov konkrétnej firmy s celkovou úrovňou poskytovaných služieb s krtkovaním).

Veľmi užitočným prvkom, ktorý používajú firmy pri identifikácii upchatých potrubí a navrhovaní riešení je vybavenie kamerovým systémom. S jeho prispením sa podstatne skracuje čas prác a tým aj konečnej ceny pre zákazníka. Navyše sa jedná o transparetný vzťah medzi dodávateľom služby – krtkovaním potrubia a klientom, nakoľko záznam kamerovým systémom je možné poskytnúť buď v archívnej elektronickej forme na na DVD nosiči alebo vytlačenej na papieri, čo je výhodnejšiu pre istú skupinu ľudí (predovšetkým starších).

Krtkovanie – zhrnime výhody

Pri hodnotení metódy čistenia potrubia, ktorú predstavuje krtkovanie, spomenieme nasledovné  pozitíva a výhody:

Krtkovanie predstavuje najbezpečnejšiu metódu čistenia pre všetky kanalizačné systémy;
Odstránenie nánosov rôzneho stupňa zloženia, t.j. od tvrdých po cudzorodé predmety;
Elektromechanicky, t.j. krtkovaním je možné vyčistiť rúry takmer do ideálneho stavu;
Krtkovanie je veľmi vhodné nielen pre riešenie akútneho problému, teda uchatého a nepriechodného potrubia, ale aj ako prevencia, ktorá dokáže identifikovať hrozbu havarijnej situácie a ušetriť tak značné finančné výdavky spojené s jeho odstránením;
Čistenie rúr krtkovaním prebieha spoľahlivo a v relatívne krátkom čase, čím obyvatelia / užívatelia stavebného objektu nie sú obmedzení vo svojich činnostiach a plánoch;
Metóda krtkovania je použiteľná tak pri čistení vnútornej ako aj vonkajšej kanalizácie. V prípade čistenia vonkajšej kanalizácie aj teplota pod -20 stupňov Celzia nie je prekážkou realizácie čistiacich prác;
Je vhodné a úspešne sa aplikuje pri čistení potrubných systémov nachádzajúcich sa na ťažkodostupných pozemkoch a pre rúry menších priemerov;
Pri krtkovaní sa nepoužívajú žiadne chemické prostriedky, čím sa táto metóda jednoznačne radí k ekologicky čistým z pohľadu ochrany životného prostredia.

wastewater-310853_640

Login Form