Kategória Krtkovanie, čistenie potrubia

Krtkovanie – vysoko účinný spôsob čistenia kanalizačného potrubia

Upchatá kanalizácia? Krtkovanie je riešením.

Nie je ničím neobvyklým a s týmto problémom – upchatá kanalizácia – už  bol konfrontovaný už prakticky každý majiteľ,  obyvateľ, nájomca či správca bytu, bytového domu, rodinného domu, chaty, chalupy alebo iného stavebného objektu. Príčinou je usádzanie nečistôt rôzneho druhu ako napr. mastnoty, rôzny stupeň tvrdosti vody, ktorá sa vypúšťa do kanalizačného systému, ale aj často ekologicky nezodpovedné správanie sa ľudí vypúšťajúcich do odpadu zvyšky stavebného materiálu / hmôt, olejov, tuhých resp. ťažko rozpustných zložiek a pod. Kombinácia všetkých uvedených faktorov spôsobí, že najprv na stenách kanalizačného potrubia a postupne v celom priereze rúry sa vytvorí nepriechodná prekážka – nános.

Nech je už pôvod usadenín / nánosov v potrubí akýkoľvek, konečný dopad je veľmi nepríjemný: nefunkčné kanalizačné potrubie a seriózne komplikácie normálneho fungovania domácnosti, administratívnej budovy / výrobných priestorov firmy, obchodu / nákupného centra, zdravotného strediska / nemocnice, hotela / reštaurácie. A ich výpočet určite týmto nekončí. Každopádne veľmi efektívnym riešením pre ktorýkoľvek z uvedených stavebných objektov je elektromechanická metóda čistenia rúr – krtkovanie.

V čom spočíva, aké sú jej výhody, pre aké priemery rúr a v akých dĺžkach a tvaroch rúr je  krtkovanie použiteľné, resp. iným užitočným informáciam je venovaný tento článok.

Kanalizačný systém-253719_640

Krtkovanie –  princíp jeho fungovania a príklady odstraňovania upchatého potrubia

Elektromechanické čistenie – krtkovanie sa realizuje mechanickým rozbitím nánosov vnútri rúr s použítím rôznych vymeniteľných násadcov na konci pružiny, ktorá sa točí prostredníctvom elektromotora. Spomínaná oceľovej špirála sa zasunie do kanalizácie, pričom jej pružnosť a ohybnosť umožňuje prechádzať cez akékoľvek zhyby a tvary potrubia podľa potreby a špecifík toho ktorého problémového miesta. Vymeniteľné násadce drobia a odstraňujú zatvrdnuté respektíve bahnisté nánosy.

Pre ilustráciu uvedieme, že krtkovanie s využitím vymeniteľných násadcov je schopné odstrániť rôzne prekážky / nánosy, ktoré sa dostali do rúry. Ide napríklad o mastné a ílovité nánosy biologického pôvodu (potraviny, tuky, olejové nánosy), zvyšky stavebného materiálu (omietky, škárovacie hmoty, pasty, murovacie materiály a pod.), korene stromov / kríkov, ktoré prerástli do potrubia, cudzorodé prvky (špongie, hubky, handry či hygienické potreby atď.). Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že ani potrubie upchaté ľadom nie je neriešiteľným problémom a krtkovaním je možné odstrániť aj túto komplikáciu.

Má krtkovanie obmedzenia týkajúce sa vzdialenosti miesta výskytu nánosu a priemerov rúr?

V zásade možno odpovedať, že metódu čistenia potrubia metódou krtkovania je možné aplikovať v prípade rúr s priemerom od 50 do 100 milimetrov a na vzdialenosť zhruba 100 metrov. Od priemeru rúr a druhu nánosov sa odvíja aj výber násadcov, ktoré sa použijú pre likvidáciu upchatého potrubia.

Krtkovanie – čo zaň zaplatím a aká je primeraná cena?

Táto otázka vyvstane hneď v slede za vyriešením základného problému – ktorá firma bude elektromechanické čistenie potrubia – krtkovanie realizovať. Nepochybne cenu ovplyvní termín (deň, noc, sviatočné dni), kedy je potrebné uvoľniť upchaté potrubie. Z prístupných informácií sa dozviete, že prakticky všetci miestni poskytovatelia – špecialisti majú tzv. havarijnú službu a ponúkajú nasadenie ľudí a techniky takpovediac následne po zavolaní na túto linku. Prirodzene, ďalšími faktormi, ktoré sa premietnu do ceny sú vzdialenosť stavby od sídla firmy zaoberajúcej sa čistením / servisom kanalizačných sietí. A v neposlednom rade počítajte aj s časovou dĺžkou, ktorá bude rôzna v závislosti od technického vybavenia / náradia, ktorým disponuje príslušná firma. Kvalitné technické vybavenie personálu a skúsenosti (nemajte zábrany opýtať sa na referencie, t.j. spokojnosť iných klientov konkrétnej firmy s celkovou úrovňou poskytovaných služieb s krtkovaním).

Veľmi užitočným prvkom, ktorý používajú firmy pri identifikácii upchatých potrubí a navrhovaní riešení je vybavenie kamerovým systémom. S jeho prispením sa podstatne skracuje čas prác a tým aj konečnej ceny pre zákazníka. Navyše sa jedná o transparetný vzťah medzi dodávateľom služby – krtkovaním potrubia a klientom, nakoľko záznam kamerovým systémom je možné poskytnúť buď v archívnej elektronickej forme na na DVD nosiči alebo vytlačenej na papieri, čo je výhodnejšiu pre istú skupinu ľudí (predovšetkým starších).

Krtkovanie – zhrnime výhody

Pri hodnotení metódy čistenia potrubia, ktorú predstavuje krtkovanie, spomenieme nasledovné  pozitíva a výhody:

Krtkovanie predstavuje najbezpečnejšiu metódu čistenia pre všetky kanalizačné systémy;
Odstránenie nánosov rôzneho stupňa zloženia, t.j. od tvrdých po cudzorodé predmety;
Elektromechanicky, t.j. krtkovaním je možné vyčistiť rúry takmer do ideálneho stavu;
Krtkovanie je veľmi vhodné nielen pre riešenie akútneho problému, teda uchatého a nepriechodného potrubia, ale aj ako prevencia, ktorá dokáže identifikovať hrozbu havarijnej situácie a ušetriť tak značné finančné výdavky spojené s jeho odstránením;
Čistenie rúr krtkovaním prebieha spoľahlivo a v relatívne krátkom čase, čím obyvatelia / užívatelia stavebného objektu nie sú obmedzení vo svojich činnostiach a plánoch;
Metóda krtkovania je použiteľná tak pri čistení vnútornej ako aj vonkajšej kanalizácie. V prípade čistenia vonkajšej kanalizácie aj teplota pod -20 stupňov Celzia nie je prekážkou realizácie čistiacich prác;
Je vhodné a úspešne sa aplikuje pri čistení potrubných systémov nachádzajúcich sa na ťažkodostupných pozemkoch a pre rúry menších priemerov;
Pri krtkovaní sa nepoužívajú žiadne chemické prostriedky, čím sa táto metóda jednoznačne radí k ekologicky čistým z pohľadu ochrany životného prostredia.

wastewater-310853_640

Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody

Skôr ako sa rozhodnete, ktorú technológiu a postup pre krtkovanie / čistenie potrubia zvolíte, prečítajte si, aké sú výhody a nevýhody tej-ktorej metódy.

Chemické čistenie

Výhody

Nevýhody

 • Všestrannosť – umožňuje vyčistiť širokú škálu rúr systému výmeny tepla a rôznych potrubných systémov.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.

 

 • Vysoká kvalita čistenia rúr tak priamych ako aj ohnutých.
 • Nutnosť a náročnosť pri zbavovaní sa použitých chemikálií.
 • Pravidelná aplikácia zabraňuje tvorbe usadenín.
 • Nie je možné úplne vyčistiť upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom nánosu / usadenín.
 • Nízka kvalita čistenia rúr s tvrdými usadeninami.
 • Pomalý postup čistenia potrubia.
 • Nešetrné voči životnému prostrediu a vysoké riziko pre zdravie ľudí pri realizácii čistiacich prác.
 • Vysoké náklady spotrebného materiálu, servisu a zariadenia na čistenie potrubia. 
 • Vysoká cena prác na čistenie rúr v prípade v jej realizácie subdodávateľskou formou.

 

Hydromechanické čistenie  s použitím pneumatického zariadenia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác, nie vo všetkých prípadoch je potrebná demontáž čisteného zariadenia výmeny tepla.
 • Relatívne obmedzený počet firiem schopných zabezpečiť kvalifikované čistenie potrubia hydromechanickou metódou – predovšetkým v dôsledku používania neadekvátneho zariadenia.
 • Univerzálnosť -umožňuje vyčistiť celý rad rúr rozvodu tepla a rôznych rúrových systémov.
 • Vysoká kvalita čistenia rovného, ohnutého a totálne upchatého potrubia akéhokoľvek množstva usadenín – takmer 100% pri správnom výbere kvalitného čistiaceho náradia.
 • Vysoká kvalita čistenia potrubia od pevných usadenín.
 • Vysoké tempo čistenia potrubia.
 • Žiadne požiadavky na stav čistených rúr z hľadiska dĺžky ich životnosti alebo tvrdosti materiálu, z ktorého sú vyrobené.
 • Ekologické a málo zdraviu nebezpečné realizované čistiace práce.
 • Malé množstvo a nízke náklady na spotrebný materiál.
 • Nízke náklady na čistiace zariadenie,  možnosť vykonávania údržby a servisu vo vlastnej réžii.
 • Nízke náklady na čistenie potrubia v prípade dlhodobej a opakovanej spolupráce s profesionálnou firmou.

Čistenie potrubia vysoko tlakovou metódou – vodoprúdové a vodoabrazivné zariadenia 

Výhody Nevýhody
 • Vysoko tlakové zariadenie umožňuje vyčistiť nielen vnútorné steny potrubia, ale aj vonkajší povrch rôznych strojov a budov.
 • Kvalitné čistenie priamych a ohnutých rúr od pevných usadenín.
 • Nie je možné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvom usadenín.
 • Vysoké tempo čistenie potrubia.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s veľkým počtom ohybov a úsekov veľkej dĺžky bez toho, aby bola uskutočnená ich demontáž.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Môže dôjsť k poškodeniu a rozrezaniu slabých rúr alebo rúr vyrobených z mäkkého kovu.
 • Komplikovaná preprava.
 • Vysoký stupeň úrazovosti pri čistiacich prácach rúr, je potrebný vysoko kvalifikovaný personál.
 • Cenovo nákladné vysokotlakové zariadenie a problémy s technickým servisom, rýchle opotrebenie tesnení čerpadla a vysokotlakých hadíc.
 • Vysoká cena čistiacich prác potrubia v prípade realizácie dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.

Mechanické čistenie rúr pomocou elektrického náradia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác.
 • Veľmi nízka kvalita čistenia všetkých typov rúr.
 • Ekologicky čistá práca.
 • Nie je možné vyčistiť úplne upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom usadenín.
 • Nízke náklady na zariadenie na čistenie (často je zariadenie „primitívne“ previesť ručné náradie).
 • Neumožňuje čistenie pevných usadenín v rúrach.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s ohybmi a dlhých úsekov potrubia.
 • Nedá sa zabrániť poškodeniu vnútorného povrchu rúr pri čistení.
 • Veľmi rýchle opotrebenie čistiacich nástrojov a zariadenia.
 • Dodatočná dodávka vody do zóny čistenia rúry elektrickým náradím je spojená s vysokým rizikom úrazu a vážnych zranení ľudí, ktorí vykonávajú čistenie.

Ultrazvukové čistenie

Výhody Nevýhody
 • Vysoká kvalita čistenia ako rovných tak aj ohnutých rúr od väčšiny usadenín.
 • Náročnosť a dĺžka prác v súvislosti s inštaláciou zariadenia, ultrazvukové žiariče musia byť inštalované len na dokonale čisté rozvody tepla a potrubie.
 • Ekologická čistota a nízka pravdepodobnosť poranení počas čistiacich prác.
 • Mimoriadne nízke tempo čistenia – aj 3 mesiace.
 • Veľmi účinný ako prevencia proti usadeninám a nie boj s už existujúcimi usadeninami.
 • Nemožné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvo usadenín.
 • Nie je nutný žiadny spotrebný materiál.
 • Veľmi nákladné zariadenie a jeho údržba.
 • Potrebný je vysoko kvalifikovaný tím, ktorý čistenie realizuje.

Elektrohydroimpulzné čistenie 

Výhody Nevýhody
 • Univerzálnosť pre čistenie rozsiahleho sortimentu systému dodávky tepla.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.
 • Kvalitné vyčistenie potrubia – priame aj ohnuté, ale len s  s trochou usadenín a nízkou tvrdosťou.
 • Pomalý postup čistenia.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Nemožno vyčistiť úplne upchaté rúry množstvom usadenín.
 • Nenáročnosť na spotrebný materiál.
 • Zlá kvalita čistenia potrubie s pevnými usadeninami.
 • Pri čistení môže dôjsť k poškodeniu a deformácii mäkkých kovových alebo opotrebovaných rúr – pri používaní  tepelných rozvodov viac ako 5 rokov vznikajú netesnosti a slzenie na rúrach.
 • Vysoké náklady na vybavenie a údržbu.
 • Vysoké pracovné náklady na čistenie rúr dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.
Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody
 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby? 
 
Aby vo vašom dome / byte bolo príjemne teplo za rozumné peniaze
Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie – aké riešenie je najoptimálnejšie z hľadiska úspor nákladov
Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu 
 
Tepovanie kobercov – prečo uprednostniť profesionálne služby 
 
Upratovacie služby – ich výhody
Etapy stavby rodinného domu

Login Form