Kategória Služby

Krtkovanie – vysoko účinný spôsob čistenia kanalizačného potrubia

Upchatá kanalizácia? Krtkovanie je riešením.

Nie je ničím neobvyklým a s týmto problémom – upchatá kanalizácia – už  bol konfrontovaný už prakticky každý majiteľ,  obyvateľ, nájomca či správca bytu, bytového domu, rodinného domu, chaty, chalupy alebo iného stavebného objektu. Príčinou je usádzanie nečistôt rôzneho druhu ako napr. mastnoty, rôzny stupeň tvrdosti vody, ktorá sa vypúšťa do kanalizačného systému, ale aj často ekologicky nezodpovedné správanie sa ľudí vypúšťajúcich do odpadu zvyšky stavebného materiálu / hmôt, olejov, tuhých resp. ťažko rozpustných zložiek a pod. Kombinácia všetkých uvedených faktorov spôsobí, že najprv na stenách kanalizačného potrubia a postupne v celom priereze rúry sa vytvorí nepriechodná prekážka – nános.

Nech je už pôvod usadenín / nánosov v potrubí akýkoľvek, konečný dopad je veľmi nepríjemný: nefunkčné kanalizačné potrubie a seriózne komplikácie normálneho fungovania domácnosti, administratívnej budovy / výrobných priestorov firmy, obchodu / nákupného centra, zdravotného strediska / nemocnice, hotela / reštaurácie. A ich výpočet určite týmto nekončí. Každopádne veľmi efektívnym riešením pre ktorýkoľvek z uvedených stavebných objektov je elektromechanická metóda čistenia rúr – krtkovanie.

V čom spočíva, aké sú jej výhody, pre aké priemery rúr a v akých dĺžkach a tvaroch rúr je  krtkovanie použiteľné, resp. iným užitočným informáciam je venovaný tento článok.

Kanalizačný systém-253719_640

Krtkovanie –  princíp jeho fungovania a príklady odstraňovania upchatého potrubia

Elektromechanické čistenie – krtkovanie sa realizuje mechanickým rozbitím nánosov vnútri rúr s použítím rôznych vymeniteľných násadcov na konci pružiny, ktorá sa točí prostredníctvom elektromotora. Spomínaná oceľovej špirála sa zasunie do kanalizácie, pričom jej pružnosť a ohybnosť umožňuje prechádzať cez akékoľvek zhyby a tvary potrubia podľa potreby a špecifík toho ktorého problémového miesta. Vymeniteľné násadce drobia a odstraňujú zatvrdnuté respektíve bahnisté nánosy.

Pre ilustráciu uvedieme, že krtkovanie s využitím vymeniteľných násadcov je schopné odstrániť rôzne prekážky / nánosy, ktoré sa dostali do rúry. Ide napríklad o mastné a ílovité nánosy biologického pôvodu (potraviny, tuky, olejové nánosy), zvyšky stavebného materiálu (omietky, škárovacie hmoty, pasty, murovacie materiály a pod.), korene stromov / kríkov, ktoré prerástli do potrubia, cudzorodé prvky (špongie, hubky, handry či hygienické potreby atď.). Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že ani potrubie upchaté ľadom nie je neriešiteľným problémom a krtkovaním je možné odstrániť aj túto komplikáciu.

Má krtkovanie obmedzenia týkajúce sa vzdialenosti miesta výskytu nánosu a priemerov rúr?

V zásade možno odpovedať, že metódu čistenia potrubia metódou krtkovania je možné aplikovať v prípade rúr s priemerom od 50 do 100 milimetrov a na vzdialenosť zhruba 100 metrov. Od priemeru rúr a druhu nánosov sa odvíja aj výber násadcov, ktoré sa použijú pre likvidáciu upchatého potrubia.

Krtkovanie – čo zaň zaplatím a aká je primeraná cena?

Táto otázka vyvstane hneď v slede za vyriešením základného problému – ktorá firma bude elektromechanické čistenie potrubia – krtkovanie realizovať. Nepochybne cenu ovplyvní termín (deň, noc, sviatočné dni), kedy je potrebné uvoľniť upchaté potrubie. Z prístupných informácií sa dozviete, že prakticky všetci miestni poskytovatelia – špecialisti majú tzv. havarijnú službu a ponúkajú nasadenie ľudí a techniky takpovediac následne po zavolaní na túto linku. Prirodzene, ďalšími faktormi, ktoré sa premietnu do ceny sú vzdialenosť stavby od sídla firmy zaoberajúcej sa čistením / servisom kanalizačných sietí. A v neposlednom rade počítajte aj s časovou dĺžkou, ktorá bude rôzna v závislosti od technického vybavenia / náradia, ktorým disponuje príslušná firma. Kvalitné technické vybavenie personálu a skúsenosti (nemajte zábrany opýtať sa na referencie, t.j. spokojnosť iných klientov konkrétnej firmy s celkovou úrovňou poskytovaných služieb s krtkovaním).

Veľmi užitočným prvkom, ktorý používajú firmy pri identifikácii upchatých potrubí a navrhovaní riešení je vybavenie kamerovým systémom. S jeho prispením sa podstatne skracuje čas prác a tým aj konečnej ceny pre zákazníka. Navyše sa jedná o transparetný vzťah medzi dodávateľom služby – krtkovaním potrubia a klientom, nakoľko záznam kamerovým systémom je možné poskytnúť buď v archívnej elektronickej forme na na DVD nosiči alebo vytlačenej na papieri, čo je výhodnejšiu pre istú skupinu ľudí (predovšetkým starších).

Krtkovanie – zhrnime výhody

Pri hodnotení metódy čistenia potrubia, ktorú predstavuje krtkovanie, spomenieme nasledovné  pozitíva a výhody:

Krtkovanie predstavuje najbezpečnejšiu metódu čistenia pre všetky kanalizačné systémy;
Odstránenie nánosov rôzneho stupňa zloženia, t.j. od tvrdých po cudzorodé predmety;
Elektromechanicky, t.j. krtkovaním je možné vyčistiť rúry takmer do ideálneho stavu;
Krtkovanie je veľmi vhodné nielen pre riešenie akútneho problému, teda uchatého a nepriechodného potrubia, ale aj ako prevencia, ktorá dokáže identifikovať hrozbu havarijnej situácie a ušetriť tak značné finančné výdavky spojené s jeho odstránením;
Čistenie rúr krtkovaním prebieha spoľahlivo a v relatívne krátkom čase, čím obyvatelia / užívatelia stavebného objektu nie sú obmedzení vo svojich činnostiach a plánoch;
Metóda krtkovania je použiteľná tak pri čistení vnútornej ako aj vonkajšej kanalizácie. V prípade čistenia vonkajšej kanalizácie aj teplota pod -20 stupňov Celzia nie je prekážkou realizácie čistiacich prác;
Je vhodné a úspešne sa aplikuje pri čistení potrubných systémov nachádzajúcich sa na ťažkodostupných pozemkoch a pre rúry menších priemerov;
Pri krtkovaní sa nepoužívajú žiadne chemické prostriedky, čím sa táto metóda jednoznačne radí k ekologicky čistým z pohľadu ochrany životného prostredia.

wastewater-310853_640

Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody

Skôr ako sa rozhodnete, ktorú technológiu a postup pre krtkovanie / čistenie potrubia zvolíte, prečítajte si, aké sú výhody a nevýhody tej-ktorej metódy.

Chemické čistenie

Výhody

Nevýhody

 • Všestrannosť – umožňuje vyčistiť širokú škálu rúr systému výmeny tepla a rôznych potrubných systémov.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.

 

 • Vysoká kvalita čistenia rúr tak priamych ako aj ohnutých.
 • Nutnosť a náročnosť pri zbavovaní sa použitých chemikálií.
 • Pravidelná aplikácia zabraňuje tvorbe usadenín.
 • Nie je možné úplne vyčistiť upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom nánosu / usadenín.
 • Nízka kvalita čistenia rúr s tvrdými usadeninami.
 • Pomalý postup čistenia potrubia.
 • Nešetrné voči životnému prostrediu a vysoké riziko pre zdravie ľudí pri realizácii čistiacich prác.
 • Vysoké náklady spotrebného materiálu, servisu a zariadenia na čistenie potrubia. 
 • Vysoká cena prác na čistenie rúr v prípade v jej realizácie subdodávateľskou formou.

 

Hydromechanické čistenie  s použitím pneumatického zariadenia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác, nie vo všetkých prípadoch je potrebná demontáž čisteného zariadenia výmeny tepla.
 • Relatívne obmedzený počet firiem schopných zabezpečiť kvalifikované čistenie potrubia hydromechanickou metódou – predovšetkým v dôsledku používania neadekvátneho zariadenia.
 • Univerzálnosť -umožňuje vyčistiť celý rad rúr rozvodu tepla a rôznych rúrových systémov.
 • Vysoká kvalita čistenia rovného, ohnutého a totálne upchatého potrubia akéhokoľvek množstva usadenín – takmer 100% pri správnom výbere kvalitného čistiaceho náradia.
 • Vysoká kvalita čistenia potrubia od pevných usadenín.
 • Vysoké tempo čistenia potrubia.
 • Žiadne požiadavky na stav čistených rúr z hľadiska dĺžky ich životnosti alebo tvrdosti materiálu, z ktorého sú vyrobené.
 • Ekologické a málo zdraviu nebezpečné realizované čistiace práce.
 • Malé množstvo a nízke náklady na spotrebný materiál.
 • Nízke náklady na čistiace zariadenie,  možnosť vykonávania údržby a servisu vo vlastnej réžii.
 • Nízke náklady na čistenie potrubia v prípade dlhodobej a opakovanej spolupráce s profesionálnou firmou.

Čistenie potrubia vysoko tlakovou metódou – vodoprúdové a vodoabrazivné zariadenia 

Výhody Nevýhody
 • Vysoko tlakové zariadenie umožňuje vyčistiť nielen vnútorné steny potrubia, ale aj vonkajší povrch rôznych strojov a budov.
 • Kvalitné čistenie priamych a ohnutých rúr od pevných usadenín.
 • Nie je možné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvom usadenín.
 • Vysoké tempo čistenie potrubia.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s veľkým počtom ohybov a úsekov veľkej dĺžky bez toho, aby bola uskutočnená ich demontáž.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Môže dôjsť k poškodeniu a rozrezaniu slabých rúr alebo rúr vyrobených z mäkkého kovu.
 • Komplikovaná preprava.
 • Vysoký stupeň úrazovosti pri čistiacich prácach rúr, je potrebný vysoko kvalifikovaný personál.
 • Cenovo nákladné vysokotlakové zariadenie a problémy s technickým servisom, rýchle opotrebenie tesnení čerpadla a vysokotlakých hadíc.
 • Vysoká cena čistiacich prác potrubia v prípade realizácie dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.

Mechanické čistenie rúr pomocou elektrického náradia

Výhody Nevýhody
 • Minimálny rozsah prípravných prác.
 • Veľmi nízka kvalita čistenia všetkých typov rúr.
 • Ekologicky čistá práca.
 • Nie je možné vyčistiť úplne upchaté rúry a duté profily veľkým množstvom usadenín.
 • Nízke náklady na zariadenie na čistenie (často je zariadenie „primitívne“ previesť ručné náradie).
 • Neumožňuje čistenie pevných usadenín v rúrach.
 • Neumožňuje čistenie zložitých potrubných systémov s ohybmi a dlhých úsekov potrubia.
 • Nedá sa zabrániť poškodeniu vnútorného povrchu rúr pri čistení.
 • Veľmi rýchle opotrebenie čistiacich nástrojov a zariadenia.
 • Dodatočná dodávka vody do zóny čistenia rúry elektrickým náradím je spojená s vysokým rizikom úrazu a vážnych zranení ľudí, ktorí vykonávajú čistenie.

Ultrazvukové čistenie

Výhody Nevýhody
 • Vysoká kvalita čistenia ako rovných tak aj ohnutých rúr od väčšiny usadenín.
 • Náročnosť a dĺžka prác v súvislosti s inštaláciou zariadenia, ultrazvukové žiariče musia byť inštalované len na dokonale čisté rozvody tepla a potrubie.
 • Ekologická čistota a nízka pravdepodobnosť poranení počas čistiacich prác.
 • Mimoriadne nízke tempo čistenia – aj 3 mesiace.
 • Veľmi účinný ako prevencia proti usadeninám a nie boj s už existujúcimi usadeninami.
 • Nemožné vyčistenie úplne upchatého potrubia veľkým množstvo usadenín.
 • Nie je nutný žiadny spotrebný materiál.
 • Veľmi nákladné zariadenie a jeho údržba.
 • Potrebný je vysoko kvalifikovaný tím, ktorý čistenie realizuje.

Elektrohydroimpulzné čistenie 

Výhody Nevýhody
 • Univerzálnosť pre čistenie rozsiahleho sortimentu systému dodávky tepla.
 • Zložitosť a dĺžka prípravných prác.
 • Kvalitné vyčistenie potrubia – priame aj ohnuté, ale len s  s trochou usadenín a nízkou tvrdosťou.
 • Pomalý postup čistenia.
 • Ekologická čistota vykonaných prác.
 • Nemožno vyčistiť úplne upchaté rúry množstvom usadenín.
 • Nenáročnosť na spotrebný materiál.
 • Zlá kvalita čistenia potrubie s pevnými usadeninami.
 • Pri čistení môže dôjsť k poškodeniu a deformácii mäkkých kovových alebo opotrebovaných rúr – pri používaní  tepelných rozvodov viac ako 5 rokov vznikajú netesnosti a slzenie na rúrach.
 • Vysoké náklady na vybavenie a údržbu.
 • Vysoké pracovné náklady na čistenie rúr dodávateľskou formou – profesionálnou firmou.
Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Čistenie potrubia – rôzne technológie a postupy, porovnanie, výhody a nevýhody
 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby? 
 
Aby vo vašom dome / byte bolo príjemne teplo za rozumné peniaze
Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie – aké riešenie je najoptimálnejšie z hľadiska úspor nákladov
Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu 
 
Tepovanie kobercov – prečo uprednostniť profesionálne služby 
 
Upratovacie služby – ich výhody
Etapy stavby rodinného domu

Potrubie a jeho údržba – otázky a odpovede

Aký význam má krtkovanie? Aká je cena, ktorú zaplatíte za krtkovanie? Čo je spojenené s čistením kanalizácie a aké výhody Vám prinesie? Čistenie alebo výmena potrubia?

To sú najčastejšie otázky, na ktoré odpovede hľadajú zákazníci. Vynasnažíme sa na ne podrobnejšie odpovedať.

Prečo je nutné čistiť potrubie? Prečo sa na jeho stenách tvorí usadenina? Aké sú alternatívy ako zabrániť usadeninám na stenách potrubia? V čom spočívajú výhody čistenia potrubia pomocou hydroelektroimpulznej technológie? Existujú aj iné spôsoby čistenia? Aké sú ich nedostatky? Je riešením výmena potrubia v jednotlivých bytoch? Čo robiť, keď potrubný systém, ktorý je potrebné vyčistiť je plnej prevádzke a v žalostnom stave? Nezhorší sa kvalita vody po vyčistení potrubia? Aká je efektívnosť prác čistenia potrubia? Aká je odpoveď na krtkovanie – cena? Aké sú výhody, ktoré prináša krtkovanie?

Odpoveď na otázku: prečo je potrebné periodicky čistiť potrubie?

Na úvod začneme jednou vážnou informáciou.Usadeniny na vnútorných stenách rúr v hrúbke troch milimetrov pohlcujú zhruba 25% tepelnej energie a predstavujú najzraniteľnejšie miesto väčšiny tepelných zariadení ako sú napr. radiátory, sušiaky uterákov, kotly.

heating-300956_640

Usadeniny majú 200-300 krát horšiu tepelnú vodivosť ako kov. Tepelné médium – teplá voda – prestáva účinne odovzdávať teplo do prostredia miestnosti. Pre názornosť: je to podobne, ako by všetky rúry, radiátory, sušiaky na uteráky v miestnosti boli obalené v izolačnej vlne. Aby sa čiastočne vyrovnala táto strata je potrebné zvýšiť teplotu v systéme kúrenia. A tento úkon má za následok zvýšenú spotrebu tepelnej energie na ohrev vody. Prirodzene, za cenu zvýšených finančných nákladov v podobe rastúcich účtov za dodávku tepla. Pre názornosť ako to vyzerá praxi uvedieme príklad: zatiaľ čo 1 milimetrová vrstva usadenín na stenách potrubia má za následok zvýšenú spotrebu paliva o 2,5%, tak 4 mm hrubá vrstva už zvýši spotrebu energie až o 7,5%. Finančný dopad si každý dokáže prepočítať sám. Navyše, v dôsledku zmenšenia priechodnosti potrubia v jeho priečnom reze v dôsledku usadenín, dochádza tiež k poklesu tlaku v jeho vnútri a zmenšeniu priechodnosti teplej vody, čo sa prejavuje tým, že klesne prívod tepla do miestností. Aj túto tepelnú stratu je možné (a kvôli zachovaniu tepelného komfortu v miestnosti je to aj nutné) vyrovnať, ale za cenu zvýšenia činnosti elektrického čerpadla, čo sa sú vlastne neefektívne peniaze na bývanie.

Odpoveď na otázku: ako je to v prípade potrubia na rozvod pitnej vody?

Rovnako aj potrubie na rozvod pitnej vody má tendenciu k upchatiu, hoci v neporovnateľne menšej miere, predovšetkým vodným kameňom z titulu tvrdej vody. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že predovšetkým v mestách je množstvo obytných domov, ktorých potrubné systémy neboli udržiavané často aj niekoľko desaťročí. Na základe uvedeného možno s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote povedať, že elektrické čerpadlá zabezpečujúce dodávku pitnej vody pracujú s niekoľnásobným preťažením. Toto je dôvod, že nie vždy sú schopné plniť požiadavky a očakávania v rámci dodávky teplej a úžitkovej vody.

Odpoveď na otázku: čo je príčinou vzniku a tvorby usadenín v potrubí?

Príčinou vzniku usadenín vo vode sa vysvetľuje jej tvrdosť v dôsledku výskytu vápenatých solí, predovšetkým uhličitanu vápenatého. Vápenaté soli sa veľmi často vyskytujú v pôde a pod zemou, vrátane vo forme vápenca. Tieto zložky sú dokonale rozpustné, najmä v dažďovej vode a preto sa rýchlo dostávajú do povrchových a podzemných zdrojov. Voda, bohatá na vápnik, má všeobecne známe označenie: tvrdá voda. Soli tvrdosti sa neobvykle chovajú pri ohrievaní vody: tieto soli, na rozdiel od všetkých ostatných, pri náraste teploty vytvárajú zrazeninu, ktorá tvorí tak pevnú látku, ktorej vlastnosti sú veľmi podobné mramoru. Táto látka sa nazýva usadenina / nános. Pevnosť usadeniny je daná štruktúrou kryštálu uhličitanu vápenatého.

Odpoveď na otázku: aké sú alternatívy ako zabrániť usadeninám na stenách potrubia?

Najbežnejší spôsob, ako odstrániť tvrdosť vody (meničom iónov – vápnik a horčík, ktorý je základom vodného kameňa sa vymieňa so sodíkom, čo má za následok, že vznikne mäkká voda), alebo pridaním chemických látok – napríklad fosfátov – do vody. Široko používané zariadenie pre ohrev vody, vrátane jednoduchého vykurovania a ohrevu vody v dome, sú vo väčšine prípadov napájané z vodovodnej siete.  Výsledkom je relatívne rýchla tvorba usadenín / nánosov na stenách kotlov na kúrenie.

Odpoveď na otázku: čistenie alebo výmena potrubia?

Zo všeobecných skúseností možno konštatovať, že nahradenie oceľových rúr nerezovými rúrami, prípadne plastovými, či rúrami odolnými voči korózii, pomáha len čiastočne. Postupom času sa na vnútorných stenách opäť vytvárajú usadeniny a nánosy.

K vnútorným usadeninám rúr dochádza v dôsledku korózie ako aj nánosmi, ktoré prináša samotná voda. Ako ukazuje prax, v niektorých prípadoch už po roku, maximálne však do troch rokov, rúry znovu zanesú usadeniny a nečistoty. Skutočnosť, či sa jedná o plastové, oceľové, či nerezové rúry, nie je podstatná.

Odpoveď na otázku: aké sú možnosti čistenia a prepchávania potrubia?

Pneumohydraulická metóda využíva účinku nárazu vody. Krátky impulz stlačeného vzduchu sa vpustí do potrubia, ktorý generuje kinetickú vlnu. Táto narázová vlna, ktorú možno prirovnať k hydraulickému piestu, odstráni všetko prebytočné zo stien rúr a radiátorov. Vlna nepredstavuje pre potrubie nebezpečie, nakoľko tlak v ňom sa šíri takým spôsobom, že na steny pôsobí iba 2% z jeho sily.

Aké sú výhody tejto metódy čistenia potrubia?

 • Čistenie sa vykonáva v dome, byte, kancelárii klienta, nie je potrebná demontáž zariadenia (čistiace práce sú realizované podstatne rýchlejšie, ako tradičnými spôsobmi čistenia potrubia, pri ktorých je potrebné počítať s  súvisiacich s demontážou vykurovacích telies), bez použitia chemických prípravkov a bez otvárania podláh a pod.
 • Tento spôsob čistenia spĺňa hygienické nároky – nečistoty z potrubia sú vypúšťané prostredníctvom vypúšťacej hadice do kanalizácie.
 • Čistenie je možné realizovať buď počas vykurovacej sezóny, ale aj mimo sezónu.
 • Použitie tejto technológie umožňuje zvýšiť účinnosť prenosu tepla o jednu tretinu – až 3/4, čím interiérová teplota v miestnosti sa zvýši až o 15 stupňov C.
 • Životnosť vykurovacieho systému sa predĺži o polovicu, nakoľko dochádza k odstráneniu mikroorganizmov a oxidácie kovu, ktorá má za následok koróziu.
 • Keďže na steny potrubia pôsobí len 1/50-tina celkového tlaku nárazovej tlakovej vlny a zvyšok pôsobí na vodu, táto technológia je vhodná aj pre čistenie dokonca relatívne starého potrubia.
 • Náklady tejto metódy v porovnaní s tradičnou technológiou čistenia radiátorov a s ich demontážou sú polovičné a v porovnaní s generálnou opravou / výmenou systému  sú až o 90% nižšie.

 

Elektro-hydroimpulzná metóda čistenia potrubia – pokiaľ v nedávnej histórii sa usadeniny a nánosy v potrubí odstraňovali mechanicky a na tento účel sa používali škrabky, kefy, vrtáky, alebo sa potrubie preplachovalo chemikáliami, táto technológia je založená na vysokonapäťovom výboji, ktorý vytvára kinetickú vlnu s pretlakom niekoľkých atmosfér a táto odstráni usadeniny na stenách potrubia s priemerom od 15 do 300 mm. Na základe praxe s čistením kúrenárského a vodovodného potrubia možno povedať, že dosiahnutý efekt čistenia touto metódou je omnoho vyšší v porovnaní s tradičnými formami a čistenie rozvodov potrubia je až na kov.

Aké sú výhody tejto metódy čistenia potrubia?

 • Odstráni temer všetky druhy usadenín a nánosov a čistenie sa robí až do kovovej steny potrubia a tým sa spomaľuje proces tvorby nových usadenín.
 • Umožňuje čistenie potrubia aj komplikovaných tvarov, špirálovitú nevynímajúc.
 • Pri čistení je nie nutná demontáž potrubného systému a zákazník môže naďalej používať všetky zariadenia napojené na potrubný systém, len je nutné počítať s prerušením dodávky vody na niekoľko hodín.
 • Nedochádza k poškodeniu čisteného a neskracuje sa jeho životnosť.
 • Čistenie je ekologicky nezávadné.
 • Diagnostika vád predchádza začatiu čistiacich prác.
 • Nízke náklady – čistenie vykurovacieho, vodovodného a kanalizačného potrubného systému je podstatne lacnejšie – až 10-násobne – ako jeho výmena a účinok čistenia je porovnateľný s výmenou nového potrubia.
 • Čistenie je možné robiť po častiach, bez rozoberania potrubia, radiátorov a výmenníkov tepla;

Aké sú iné spôsoby čistenia potrubia a v čom sú ich negatíva?

V praxi sa používa ešte chemický spôsob čistenie potrubia a pieskovacia metóda. Pozrime sa podrobnejšie na každú z nich, ich význam a nevýhody ich aplikácie.

Chemické čistenie bojlerov, výmenníkov tepla a kotlov kyselinami predstavuje dlhdobejšie pôsobenie – spravidla niekoľko dní – kyselín v zariadení na prenos tepla v závislosti od vlastností usadenín.

Nevýhody, ktoré sú spojené s touto formou čistenia, predstavujú:     nerovnomerné čistenie pre rôzne hrúbky usadenín a nánosov, agresívne pôsobenie na kovovú stenu potrubia, obmedzený počet aplikácií a nemožnosť následnej generálnej opravy výmenníkov tepla,           náročná a ekologicky škodlivá likvidácia chemikálií, ktoré boli použité počas čistenia potrubia, vysoká cena chemikálií. Nakoniec, upchaté potrubie nie je možné vyčistiť úplne.

Čistenie potrubia pieskovaním - spočíva v opracovávaní vnútornej steny rúry s použitím brúsiaceho prášku, ktorý sa rozptyľuje vodným prúdom.

K negatívam spojeným s touto alternatívou čistenia patria: časová náročnosť vzhľadom na pomalé vytekanie brúsiaceho materiálu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť stenšovania steny rúry predovšetkým v miestach, kde sa nevyskytujú usadeniny, je potrebné používať iba jemný, teda nie hrubý, kremičitý piesok (jeho spotreba je mimoriadne vysoká a na 3 m2 plochy čistenia je potrebné počítať do 100 kg), efektívnosť prác je nízka – max. 2m2 za hodinu; prach, ktorý vzniká je zdraviu škodlivý a môže byť príčinou vážneho ochorenia – silikózy.

Odpoveď na otázku: je výmena potrubia v byte riešením?

Pravdupovediac, nie. Aj keby vo vašom byte bolo potrubie v ideálnom stave teplá voda, ktorá sa doň dostáva prostredníctvom potrubného systému a stúpačky nachádzajúcich sa v ostatných bytoch obytného domu / paneláku. Tlak vody v potrubí bytu je závislý od stavu prívodného potrubia. Ak teda vo vodovodnom okruhu je upchatie, potom tlak v ňom je určovaný najužším miestom. Pri zmenšení priemeru rúry v dôsledku vzniku upchatia a usadeniny v najužšom mieste na polovicu, tlak vody klesne 16-násobne, čo praxi znamená, že o toľko sa zníži príkon tepla do miestností bytu bez ohľadu na to, či potrubie v byte je nové alebo nie.

Z uvedeného vyplýva, že výmenu vodovodných rúr je nutné urobiť v celom okruhu obytného domu, minimálne na vstupe, nakoľko usadeniny sa do rúr dostávajú z centrálneho / verejného vodovodného systému. Avšak, ako už bolo spomenuté, výmena potrubia je 10-násobne drahšia v porovnaní s nákladmi na jeho vyčistenie.

Odpoveď na otázku: ako postupovať, ak rúry, ktoré je potrebné vyčistiť, sú v havarijnom stave?

Skorodované rúry a k nim priliehajúce spoje a časti, ktoré drží len hrdza a už silnejší dotyk ich môže vážne poškodiť, by mali byť bezodkladne vymenené. Totiž, ak k poškodeniu / pretrhnutiu potrubia dôjde v najmenej očakávanom momente, škody budú podstatne vyššie, ako keď sa ich výmena urobí plánovane za asistencie odbornej firmy.

Ako ukazujú skúsenosti z praxe, že aj na veľmi zastaranom potrubí je potrebné vymeniť obvykle najviac jeho jednu tretinu. Je to spojené s tým, že na mieru opotrebenia potrubia vplývajú viaceré vonkajšie faktory. Napríklad: fakt, že rúry v suteréne, sú v havarijnom stave ešte neznamená, že v ostatnej časti obytného domu možno očakávať rovnaký stav. Takto, zásluhou zachovaných a očistených 70% pôvodných rúr možno ušetriť značné peniaze na bývanie, vrátane opravy a výmeny rúr.

Odpoveď na otázku: nezhorší sa kvalita vody po čistení potrubia?

Nie, nakoľko sa jedná o ekologickú formu čistenia . Po vykonaní čistiacich prác zariadenia kvalita vody sa bude stanovovať na základe kvality zdroja dodávky vody. Navyše, počas čistenia zariadenia sa vykonáva jeho bakteriologická dezinfekcia.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Podlahové kúrenie – výhody a nevýhody
 
Cesta k vlastnému bývaniu – stavebná pôžička alebo hypotéka?
Byt na splátky – výhody a nevýhody

Tepovanie kobercov – prečo uprednostniť profesionálne služby

Tepovanie kobercov je jednou z najpožadovanejších služieb v rámci upratovania. Dôvod je jednoduchý: počas užívania domu, bytu, kancelárie sa povrch kobercov znečistí pieskom, ťažkými a pevné časticami, zapráši sa priestor miestnosti, v dôsledku čoho sa zhoršuje životný komfort a zdravie obyvateľov / užívateľov.

Podlahy a zvlášť koberce sú vystavené intenzívnemu náhodilému a systematickému znečisteniu.

Hlavným cieľom tepovania je perfektná čistota a úroveň hygieny ošetrených podlahových krytín. Ide o pomerne zložitý proces, ktorý zahŕňa použitie finančne náklaného vybavenia a vysoko kvalitných čistiacich prostriedkov pre tepovanie kobercov. Okrem toho, všetky tie roztoče a alergény, ktoré sa usadia v kobercoch klasické vysávanie nie je schopné spoľahlivo odstrániť a zlikvidovať.

Vysoko efektívne zabezpečenie tejto požiadavky je schopný jedine odborne vyškolená osoba / tím. Navyše, tepovanie kobercov v dome / byte / kancelárie alebo ich vyčistenie v špecializovanej profesionálnej firme je lacnejšie ako prenájom drahej techniky a nákup najkvalitnejších čistiacich / tepovacích prostriedkov. Dokonca, niet pochýb, že tepovanie / čistenie kobercov a ich kvalita, ak sa rozhodnete tak urobiť vo vlastnej réžii, bude určite otázna.

Toto je racionálny dôvod a výhoda, kvôli ktorej je vhodné najať na tepovanie kobercov firmu, ktorá má profesionálne technické vybavenie a dostatočné skúsenosti. Práve pre takú firmu nie je žiadny problém zvládnuť čistenie podlahových krytín / kobercov akýchkoľvek rozmerov a materiálového zloženia.

Tepovacie prostriedky a špeciálne profesionálne čistiace sady zabezpečia vysokú kvalitu práce. Výsledkom je  odstránenie rôzneho stupňa znečistenia  nachádzajúceho sa aj v hlbších vrstiev kobercov. Ďalšou výhodou pre klienta je, že tepovanie kobercov sa realizuje v krátkom čase a moderná technológia čistenia výrazne skracuje čas potrebný na sušenie povrchu kobercov.

Veľmi dôležitou informáciou pre klienta je, aby firma, ktorá realizuje čistenie kobercov používala kvalitné a značkové, overené a biologicky odbúrateľné chemikálie, takže tepovanie je šetrné aj z hľadiska ekológie a podporuje zdravý životný štýl vo vašom domove. 

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:  

Upratovacie služby – ich výhody

Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu
 
Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie – aké riešenie je najoptimálnejšie z hľadiska úspor nákladov 
 
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom alebo byt?

Preprava tovaru, sťahovanie bytu, sťahovanie kancelárie – aké riešenie je najoptimálnejšie z hľadiska úspor nákladov

Vývoj v spoločnosti speje k tomu, že sťahovanie bytu, resp. sťahovanie kancelárie čoraz viac ľudia prenechávajú na špecializované spoločnosti, ktoré sa tomuto biznisu venujú. Prečo je to tak? Vysvetlenie je pragmatické: kupujú sa drahé zariadenie, nábytok a domáce spotrebiče, ktoré sa počas prepravy môžu ľahko poškodiť, preto je potrebné eliminovať toto riziko, ale aj fakt, že väčšina ľudí, predovšetkým pracovne vyťažení, jednoducho nemajú čas, aby sami zabezpečovali prepravu.

Človek by nepovedal, koľko vecí rôznej povahy obnáša sťahovanie. Či sa už jedná o riad, knihy, odevy, obuv, umelecké predmety, sklo a porcelán, elektroniku a pod. to všetko je potrebné starostlivo zabaliť tak, aby boli bezpečne prepravené na nové miesto. A toto vám dokáže zabezpečiť práve profesionálny tím spoločnosti, ktorý na základe dlhodobých praktických skúseností pripraví a realizuje najoptimálnejšie cenové a technické riešenie.  Toto je dôvod, prečo by ste mali pri plánovaní sťahovania vychádzať z uvedených skutočností, aby vám po presťahovaní sa na nové miesto bývania nevznikli neplánované komplikácie v súvislosti s poškodenými vecami.

Ak sa rozhodnete pre skutočne kvalitnú prepravnú a sťahovaciu firmu, potom ani preprava starožitností a vzácnych obrazov nebude predstavovať žiadny problém. Obrazy sú uložené do špeciálneho kartónu a ešte starostlivo zabalené do špeciálneho baliacieho papiera tak, aby boli maximálne ochránené pred vonkajšími vplyvmi.

Rovnaký postup je aj pokiaľ sa jedná o domáce spotrebiče, ako je televízia alebo domáce kino. Profesionálne sťahovacie firmy a firmy špecializujúce sa na prepravu postupujú podľa praxou overenej procedúry tak, aby garantovali ich ochránenie a po vybalení ich bezproblémovú funkčnosť.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu
 
Chcem inteligentný dom a aj vedieť viac informácií
 
Nízkoenergetické domy – efektívna investícia a zdroj značných úspor výdavkov za energiu
 
Tepovanie kobercov – prečo uprednostniť profesionálne služby
 
Upratovacie služby – ich výhody
 

 

Login Form