Kategória Domy

3. Miľnik, etapa – Základy domu

Monolitické betónové základové podlažie, či suterén predstavuje významný nosný prvok budovy, ktorý dáva pevnosť celkovej konštrukcii. Je potrebné pamätať na to, že je to taktiež celé podlažie. Čiže vyvstáva otázka: ako správne urobiť základovú časť domu? Odpovieme v ďalších odsekoch venovaných tejto problematike a vysvetlíme podrobnejšie postupové kroky zhotovenie podpivničenej časti rodinného domu.

Predovšetkým je dobré uvedomiť si, že základ je spojnicou medzi základovou doskou a múrmi, ktoré v monolitnom prevedení tvoriace so základom spoločný celok.

Naša rada znie: nemajte tendenciu šetriť peniaze na základoch domu. Vážnym problémom betónových podzemných / pivničných podlaží je tzv. studený spoj v bode dotyku časti základových múrov k základovej doske. V čom spočíva tento problém? Nakoľko základy stavby sú zapustené v zemi, prvoradou úlohou je bezpodmienečne zabezpečiť spoľahlivú hydroizoláciu spomenutých studených spojov. Vonkajšia časť základov domu je vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam a mechanickému namáhaniu v dôsledku takých faktorov ako sú pôdna vlhkosť, rosa, atmosferické dážďové a snehové zrážky, každoročne sa opakujúce cykly zamŕzania a rozmŕzania pôdy.

Toto je práve dôvod, pre ktorý je osobitne dôležité vykonať kvalitne hydroizoláciu podzemných a nadzemných častí základu stavby.

V predchádzajúcom článku – 2. Míľnik/etapa – Základová doska – sme  popísali technologicky správny postup jej zhotovenia. Po tom, čo  betón dosky základu ztuhne, možno pristúpiť k viazaniu armovacieho skeletu / kostry stien základu.

 

Súčasne s armatúrou sa inštaluje teploizolačná vrstva, ktorú predstavujú, povedzme, dosky z expandovaného polystyrénu. Toto je aj čas pre inštaláciu debnenia pre zalievanie budúcich základových múrov. Je dobré uvedomiť si, že počas betónovania základov je debnenie vystavené enormnému tlaku až do troch ton na štvorcový meter. Z uvedeného dôvodu je kvôli zamedzeniu deformácie základových múrov potrebné zabezpečiť jeho spoľahlivú fixáciu.

Betónovanie základov prebieha podobne ako v prípade liatia betónu pri základovej doske. Po dokončení tejto operácie je potrebné betón nechať vyzrieť, aby získal potrebnú pevnosť, čo môže trvať aj niekoľko dní, resp. týždňov v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. (Pozn.: v prípade realizácie základov z betónových tvárnic práce na zhotovení a odstránení debnenia odpadajú a je na posúdení investora po konzultácii s projektantom, pre ktorú alternatívu sa rozhodne). 

Nasleduje izolácia základov proti vlhkosti – hydroizolácia. Spôsob jej realizácie a najvhodnejší materiál pre konkrétnu stavbu je popísaný v projekte.

2. Míľnik, etapa stavby domu – základová doska

V praxi sa vyskytuje niekoľko typov základov. V nasledovných riadkoch článku načrtneme postup zhotovenia základovej dosky umožňujúcej stavbu domu so zvýšeným suterénom. Vysvetlíme technológiu konštrukcie základu.

Rozhodli ste sa pre alternatívu zvýšeného suterénu. Fajn, prečo nie? Ale, potom si predovšetkým overte, či je to technicky možné, čo znamená zistiť, v akej výške sa nachádza hladina podzemnej vody. Potom budúci základ musí byť nad jej úrovňou alebo mala by existovať možnosť odvodnenia.

Pre dom so zvýšeným suterénom je najvhodnejším konštrukčným riešením základová doska.

Odvedenie podzemných vôd z okolia budovy sa vykoná pomocou drenáže inštalovanej pri základoch stavby. Za týmto účelom sa na rohoch domu vykopú betónové drenážne šachty, tieto sa pripoja na perforované polyetylénové drenážne rúrky pokryté geotextíliou, ktoré sú uložené do výkopu, na dne ktorého je pieskové lôžko. Kvôli zamedzeniu zanášania drenážnych otvorov potrubia zeminou  je účelné drenážne rúrky obsypať dvadsaťpäť – tridsať centimetrovou vrstvou štrku väčšej frakcie. Po vykonaní týchto prác je možné drenážny výkop zasypať majúc istotu, že drenáž bude spoľahlivo plniť svoju funkciu – odvodnenie konštrukcie budovy – počas dlhého obdobia životnosti stavby.

Základová doska je v podstate aplikovateľná pre ktorýkoľvek typ pôdy. Iba niektoré výnimočné prípady vyžadujú ešte aj realizáciu pilotáže. Zakladanie základovej dosky má začínať pod bodom premŕzania pôdy. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na fakt, aby základová jama bola urobená v súlade s projektom. To predovšetkým znamená, že jej dno by mala byť rovné a tiež aj bez prekopaní (čiže vykopania väčšieho množstva zeminy ako je potrebné). Pokiaľ už k takému stavu došlo, je potrebné tento problém opraviť a to tak, že do priehlbín sa nasype dostatočná vrstva štrku a piesku, s ich následným zhutnením pomocou vibračnej platne. Náležitá realizácia základovej jamy je potrebná kvôli odvedeniu spod základov prípadných sezónnych podzemných vôd, pôdnych plynov (radón) a eliminácii vplyvu vzostupu vody.

Pri kalkulácii ceny základov je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré určujú hĺbku zakladania a ich konštrukčné špecifiká. Je potrebné vedieť, o aký typ pôdy ide v tom ktorom prípade, nakoľko to ovplyvňuje nosnosné vlastnosti základu. Veličina (hodnota) vyhĺbenia závisí tiež od hĺbky zamŕzania a úrovne pôdnej vlhkosti.

Konštrukcia základov je určená projektom stavby a vypočítava sa z veľkosti a objemu budovy. Nie zanedbateľnú úlohu hrá konštrukcia pivničných stien, čo rovnako ovplyvňuje rozhodnutie o konštrukcii základov stavby.

Ďalším krokom je armovanie základovej dosky. Postup armovacích prác a rozpis jednotlivých armovacích položiek s uvedením ich množstiev a priemerov – armovacia zvárané siete a betonárska oceľ / roxory – sú  podrobne obsiahnuté v projekte.

Po ukončení armovacích prác je možné pristúpiť k označeniu bodov, ktoré budú predstavovať vrch betónovej platne / dosky.

Betónovanie sa zabezpečuje formou dodávky betónu na miesto stavby špeciálnym domiešavačom. Pokiaľ to miestne podmienky neumožňujú (úzky stavebný pozemok, ťažko prístupný terén) a domiešač sa nedostane k miestu pokládky betónu, použije sa betón pumba / čerpadlo, ktoré zaistí presun betónu na požadované miesto jeho aplikácie.

Betónovanie základovej dosky – betón dovezený na miesto stavby sa vypustí z domiešavača na armatúru s využitím drevených žľabov, resp. plastovej rúry väčšieho priemeru naklonených (ideálne) v 450 uhle. Pri betónovaní sa použije vibrátor, avšak je potrebné upozorniť na jeho správne použitie, pod čím sa rozumie, že hlava vibrátora sa musí klásť do medzier armatúry, t.j. medzi armovacie tyče / roxory, resp. oká armovacej siete a nie na armatúru, aby sa tým zabránilo vzniku vzduchových dutín / bublín.

Povrch naliatého betónu základovej dosky sa zvyčajne zarovná drevenou latou resp. hliníkovou vodováhou.

Moderné technológie umožňujú betonárske práce aj v zimnom období, t.j. pri mínusových teplotách ovzdušia. Za týmto účelom sa v zimných mesiacoch do betónu pridávajú špeciálne chemické prímesy, ktoré zabezpečia, že betón nezamrzne, ale sa spojí s armovacou konštrukciou a zatvrdne. Po tom čo betón základovej dosky dosiahne požadovanú pevnosť je možné pristúpiť k odstráneniu debnenia a začať s realizáciou základových stien – ideálne z betónových tvárnic.

Základová jama pre budúci dom

Prečítajte si, čo je potrebné urobiť a za čo zaplatíte pri zemných prácach v súvislosti s hĺbením základovej jamy pre Váš budúci dom.

Už postavený dom je nemožné trochu zdvihnúť resp. natiahnuť. Z uvedeného dôvodu stavebné práce začínajú vymeraním jeho budúcej polohy s ohľadom na pozemky a ulice s ním susediace. Nemusíte hľadať firmy, ktoré Vám vypracujú rozpočet základovej jamy ako doplnkovú službu. Projekt vášho domu už obsahuje všetky potrebné informácie, akými sú hĺbka, resp. štruktúra budúceho základu a teda, prirodzene, aj základovej jamy, ktorá je pre základ potrebná.

Výkopové práce základovej jamy musia byť realizované, ak nie pod stálym dohľadom, tak minimálne za pravidelnej účasti a kontroly autorizovanej osoby. Aby stavbári správne pochopili projektovú dokumentáciu je potrebné presne vytýčiť hranice a výšky (zhotovia sa tzv. lavičky s vyznačením pomyselnej nuly – tieto značky sa zachovávajú až do ukončenia stavby), od ktorých sa budú načítať potrebné hĺbky výkopu budúcich základov a múrov domu. Doplníme, že tieto značky a body musia byť pevné, aby sa neporušili prípadným nárazom.

Čo ovplyvňuje cenu za výkop základovej jamy?

Predovšetkým závisí od objemu zeminy, ktorú je potrebné odstrániť. Povedané inak: či je alebo nie je možné je použiť stavebné stroje a takto zvýšiť, resp. znížiť podiel ručnej práce v tejto etape realizácie projektu stavby rodinného domu.

Ďalšou položkou, ktorá ovplyvňuje cenu výkopových prác základovej jamy je vzdialenosť, na ktorú sa odváža odstránená pôda a jej štruktúra. Ornicu, piesok, štrk stačí premiestniť a uskladniť neďaleko od miesta výkopu základovej jamy tak, aby ich bolo možné operatívne použiť pri ďalších prácach (zasypanie izolácie základov, sadové / terénne úpravy alebo betonárske práce). Zatiaľ čo stavebná suť, resp. inak kontaminová / znehodnotená zemina (napríklad po odstránení pôvodnej stavby, ktorá predtým stála na stavebnom pozemku) nemá byť použitá, ale odvezená na skládku. Prirodzene, s tým sú spojené ďalšie náklady.

Orientačné ceny zemných prác závisia od konkrétnej lokality stavebného pozemku a obvykle sa vyjadrujú za 1 m3 alebo za 1 strojnú hodinu.

Osi v jazyku stavbárov sú súradnice, podľa ktorých sa stavia dom. Rozmiestnenie stien, priečok a stavebných otvorov domu sa vždy odvíja od osi.

Vertikálne naviazanie stavby domu k terénu začína z východiskového bodu – tzv. pomyselná nula, pod ktorým na určenú hĺbku podľa projektu je potrebné vykopať základovú jamu domu a položiť základy a od tohoto bodu „vytiahnuť“ múry stavby.

Spomínaný kontrolný bod „nula“ je potrebný tiež na kontrolu hĺbky výkopu. S pomocou nivelizačných tyčí je možné zistiť, či sú všetky rozmery základovej jamy podľa projektovej dokumentácie a či je potrebné niektorú jej časť dovykopať.

Hlavná časť výkopových prác základovej jamy sa realizuje s pomocou zemného stroja. Dočisťovanie základového výkopu urobíte ručne lopatou. Dôležité v tejto súvislosti je zbytočne neprekopať a vykonať práce v súlade s projektom. Podcenenie, respektíve nesprávny stavebný postup sa môže prejaviť v nepredvídaných a niekoľkonásobne vyšších nákladoch oproti rozpočtu stavby!

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom alebo byt?
Výber vhodného stavebného pozemku

Rodinné domy – aká je úloha projektanta a projektu

Projekt je mimoriadne vážny dokument, bez ktorého sa Váš rodinný dom nemôže začať stavať. Musí byť urobený precízne, zodpovedne a kvalitne, nakoľko akékoľvek nedostatky či chyby v projekte a snaha ušetriť na nákladoch za kvalitného projektanta môže viesť k značným nepríjemnostiam a negatívnym dopadom na rodinný dom. Aj v tomto ohľade sa potvrdzuje, že skúpi ľudia platia dvakrát.

Profesionálne vypracovaný projekt Vám pomôže aj vo vzťahu k zhotoviteľovi stavby, nakoľko minimalizuje pravdepodobnosť prípadných sporov vyplývajúcich z nejasností navrhovaných riešení stavby a nesprávne vykonaných prác. Toto sú niektoré z dôvodov, prečo projekt rodinného domu a výber projektanta je hodný toho, aby sa mu venoval primeraný čas, úsilie a, pochopiteľne, financie.

Architekt je profesionál, ktorý je schopný využiť svoje bohaté skúsenosti a tak Vám pomôcť uskutočniť všetky Vaše nápady. Komu je, teda, najlepšie zadať vypracovanie projektu Vášho budúceho domu? Môžete využiť služby súkromných fyzických osôby – živnostníkov alebo projekčných firiem / ateliérov. Rodinné domy “na kľúč” vrátane projekčných služieb niekedy ponúkajú aj stavebné firmy, ktoré zvyknú prilákať záujem klientov nízkou cenou. Niektoré stavebné firmy dokonca sľubujú bezplatný projekt. Avšak, keďže nič nie je zadarmo, tak aj bezplatne poskytnutý projekt sa v konečnom dôsledku premietne do ceny stavebných prác, ktoré firma bude pre investora vykonávať. Mimochodom, nápadne nízka cena projektu môže vypovedať aj o tom, že sa na jeho príprave nepodieľali dobrí, a prirodzene nie lacní, projektanti.

V rámci prípravy projektu je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

    • lokalita, v ktorej bude dom postavený (vlastnosti pôdy, profil / tvar pozemku, priemerná vlhkosť lokality). Uvedené faktory budú mať vplyv na rozhodnutie hĺbke a pevnosti základov, čo je potrebné vziať do úvahy, aby životnosť domu bola dlhé desaťročia a zároveň bol zárukou poskytovania príjemnej klímy svojim majiteľom;
    • rozloha pozemku, poloha domu na pozemku. V prípade dostatočne veľkej plochy sú viaceré alternatívy k výberu a vypracovaniu projektu. Naopak, malá plocha pozemku Vás bude tlačiť do minimalizácie zastavanej plochy;
    • musíte tiež prihliadať aktuálne existujúce požiadavky ako napríklad vzdialenosť od domu po hranicu susedného pozemku;
    • výber materiálu, ktorý bude tvoriť základ stavby domu. V tomto ohľade je dôležité zvažovať účel stavby (permanentne obývaný rodinny dom, víkendový dom, chalupa a pod.), konštrukčné špecifiká a v neposlednom rade, aké sú Vaše osobné zámery a čo uprednostňujete. Vonkajší vzhľad domu, typ a farba fasády a pod.;
    • koncepcia interiéru domu – táto fáza plánovania je považovaná za jednu z najdôležitejších a zvyčajne východiskom pre návrh / štúdiu projektu. Na základe plochy by ste mali zadefinovať počet izieb a ich rozmery, účel a rozmiestnenie. Je dôležité ujasniť si umiestnenie kúpelní a toaliet, nakoľko to predurčí systém dodávky vody a kanalizácie. O tomto je potrebné prijať rozhodnutie bezodkladne, aby sa zamedzilo vzniku zbytočných problémov.

Profesionálne a zrozumiteľne vypracované projekty sú garanciou, že rodinné domy postavené podľa nich budú nielen spoľahlivé, vysoko kvalitné a komfortné, ale aj, že naplnia očakávania a požiadavky ich majiteľov a obyvateľov. Preto nemajte žiadne zábrany povedať projektantovi svoje predstavy a priania, aj keby Vám pripadali akokoľvek divné, nakoľko ide o Váš vytúžený rodinny dom, v ktorom budete bývať po celý Váš život.

Aby ste získali záruku kvality práce je najlepšie využiť služby projektanta / projekčnej kancelárie. Rodinné domy projektované úzko špecializovanými odborníkmi sa vyznačujú kvalitou, atraktívnosťou a neopakovateľnosťou. Podľa názoru stavebných odborníkov je optimálne, ak si dáte projekt vypracovať v jednej firme a stavebné práce bude realizovať zasa iná.

Akonáhle Vám projektant odovzdá hotový projekt, môžete začať s výberom stavebnej firmy – zhotoviteľa stavby. Je vhodné, ak dáte spracovať cenovú ponuku viacerých firmám. Môžete si byť temer istí prekvapujúcim výsledkom a v niektorých prípadoch podstatnými rozdielmi v cenách Vašich perspektívnych dodávateľov stavebných prác.

Osvedčený spôsob výberu je vyžiadať si detailný / položkovitý rozpis stavebného materiálu a jednotlivých prác. Na základe porovnania cenových ponúk (referencií a obhliadky realizovaných stavieb), zaiste už nebude mimoriadne náročné vybrať stavebnú spoločnosť, ktorá bude realizovať stavebné prácu za rozumnú cenu.

Nasleduje uzatvorenie zmluvy o dielo. Aj v tejto fáze buďte mimoriadne vnímaví, aby Vám neušiel ani jeden dôležitý – hoci na prvý pohľad nepodstatný – detail, vrátane termínu realizácie. Váš seriózny prístup k stavbe vlastného rodinneho domu je základom istoty, že aj finálny výsledok skončí rovnako úspešne. Tak, ako o tom dlho snívate! A práve v tom spočíva významná úloha projektu.

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články: 
Výber dodávateľa stavby domu alebo koho poveriť realizáciou jeho stavby?
 
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom?
 
Príprava pozemku na stavbu rodinného domu
 
 
 
 

										
										
										
					

					
			
					
					
					
										
					

				

Individuálny a katalógový projekt – výhody a nevýhody

Nech už rozhodnete pre individuálny (atypický) alebo katalógový projekt rodinného domu, každá z nich má svoje výhody a nevýhody.

Hlavná výhoda individuálneho projektu spočíva v tom, že si môžete naplniť svoj ​​sen o vybudovaní jedinečného a neopakovateľného domu. Okrem toho, ak si objednáte takýto projekt, môžete si byť stopercentne istí, že kópiu Vášho domu neuvidíte nikde inde.

Nevýhodou individuálneho projektu je cena. Za ďalšiu negatívnu stránku, lepšie povedané riziko možno označiť prípadnú nedostatočnú kvalifikovanosť a skúsenosť autora, ktorý ho vypracuje. Našťastie, počet týchto prípadov nie je dramaticky vysoký. Zároveň, pre úplnosť a objektívnosť, je potrebné uviesť, že ak bude chybne spracovaný projekt domu, môže to mať za následok podstatný nárast nákladov na jeho výstavbu alebo skrátenie jeho životnosti. Z uvedeného dôvodu, ak sa rozhodnete pre individuálny projekt rodinného domu, nešetrite na dobrom a spoľahlivom architektovi. Vyššia investícia v tomto smere sa Vám v horizonte užívania komfortného bývania nesporne vráti. Ako už bolo spomenuté na inom mieste v našich podmienkach sa obvykle dom stavia raz a na celý zostávajúci život jeho investora / investorov. Preto profesionalita architekta vo významnej miere rozhoduje aj o tom, či v tomto dome budú žiť nielen Vaše deti, ale aj deti Vašich detí. Ešte jedna rada nespočetne krát overená skutočnosťou:  investovaný čas, energia a peniaze za úsilie vybudovať domov Vašich snov Vám nikto nevráti.

Typový projekt domu je výhodný v tom, že jeho cena je oveľa nižšia v porovnaní s individuálnym. Rovnako, ak Vám aktuálne napadne myšlienka, že by bolo účelné a praktické v ňom urobiť nejaké drobné zmeny, je to možné. Okrem toho je tu ešte jeden fakt, že podľa tipový projekt, ktorý ste si vybrali bol už podkladom pre stavbu viacerých rodinných domov. Čiže, logicky, prípadné nedostatky na spomenutých stavbách boli v nej zohľadnené a máte istotu, že na Vašej stavbe sa už nevyskytnú. Hlavným negatívom je vysoká pravdepodobnosť, že presne rovnaký dom uvidíte vo Vašom susedstve, prípadne okolí a s viacerými obmedzeniami vyplývajúcimi z typového projektu sa budete musieť zmieriť a žiť s nimi po dlhé roky.

Obytná plocha v projekte rodinného domu

Plocha ako aj počet podlaží budúceho domu výlučne závisí od Vášho rozhodnutia. Pre zaistenie súkromia a dostatočného komfortu je praktické počítať, aby každý člen rodiny mal vlastnú izbu a spoločnú obývacia izba. Bežná 4-členná rodina by mala mať 4 miestnosti s priemernou plochou 15 m2, obývacia izba s priemerom 20 – 25 m2, ďalej kuchyňu s plochou minimálne 12 – 15 m2, chodby, kúpeľňa (ideálne dve), šatníky, sklad / špajza a pod. Výsledkom je, že celková plocha domu pre štvorčlennú rodinu, ktorá bude veľmi pohodlné žiť asi na 120 – 150 m². Niet pochýb, že sa stavajú aj domy s väčšou plochou, pokiaľ má investor dostatok financií, avšak nie s menšou plochou pod 100 m². V opačnom prípade bude bývanie pre 4-člennú rodinu takpovediac tesné a nepohodlné. Rovnako, ak ste sa rozhodli pre výstavbu veľkého komfortného domu, majte na pamäti výdavky, ktoré Vás čakajú počas bývania.

Dôležitá etapa: plánovanie a príprava projektu domu

V rámci prípravy filozófie výstavby rodinného domu sa diskusie točia aj okolo otázky: bude výhodnejšie postaviť jednoposchodový alebo sa pustiť do realizácie projektu dvojposchodového domu?

Odpoveď na uvedenú otázku nie je jednoznačná a pozostáva z viacerých faktorov. V zásade však platí, že výstavba 2-podlažného domu s rovnakou celkovou plochou bude v konečnom efekte menej nákladná, vzhľadom na nižšiu spotrebu materiálu v súvislosti so stavbou základov budovy a strechy. Vaše rozhodovanie o konečnej podobe domu sa bude odvíjať aj od plochy stavebného pozemku a jeho polohy vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.

Aj z hľadiska hospodárnosti je 2-podlažný dom efektívnejší vzhľadom na náklady spojené s jeho vykurovaním. V prízemí je účelné umiestniť veľkú obývaciu izba, jedáleň a kuchyňa. V hornom podlaží je vhodnejšie miesto pre spálne. Pokiaľ sa jedná o kúpeľne, tie by mali byť ako na prízemí, tak aj v druhom podlaží.

Pochopiteľne, ak Vami vytypovaný pozemok, na ktorom predpokladáte stavať, umožňuje postaviť dom so suterénom a podzemnými garážami, tak sa bez problémov pustite do jeho realizácie. V suteréne môžete umiestniť kotolňu a práčovňu, alebo napríklad dielňu, či herňu. Všetko závisí na Vašom vkuse.

A na záver ešte jedna rada:  ak Vám to Vaše pracovné povinnosti nedovoľujú a nie vo Vašich silách kontrolovať priebeh a realizáciu stavebných prác, najmite si skúseného odborníka z oblasti stavebníctva (stavebný dozor) alebo architekta na celé obdobie výstavby rodinného domu. Môžete si byť istí, že taký odborník Vás odbremení nielen od množstva starostí, ale ušetrí Vám významné finančné náklady, ktoré by ste museli zaplatiť dodávateľom stavebných materiálov a prác, nakoľko nemáte detailné znalosti a skúsenosti v tejto problematike.

Login Form