Kategória Etapy stavby rodinného domu

5. Míľnik, etapa – Drenážne práce

Niet sporu o tom, že ani najprecíznejšie vykonaná izolácia proti vlhkosti z najkvalitnejších materiálov dlhodobým pôsobením podzemných vôd stratí svoju nepriepustnosť. Preto v záujme eliminácie (či aspoň minimalizácie spomenutého rizika) je vysoko účelné a racionálne odvedenie vôd z pozemku a predovšetkým z okolia domu.

Aká je funkcia drenážnych šácht a aký je ich optimálny počet zabezpečujúci spoľahlivé fungovanie drenážneho systému? Pokúsime sa zodpovedať túto otázku.

Drenážne šachty umožňujú preveriť funkčnosť drenážnych rúrok a ich včasné čistenie od nánosov a nečistôt. Optimálny počet predstavuje, keď sú inštalované pri každej druhej zátačke drenážneho potrubia. Šachty sú vlastne hrubostenné veľkopriemerové plastové korugované rúry, úplne vodotesné a odolné voči vysokému tlaku pôdy. Táto vlastnosť ich dáva do popredia pri porovnaní s drenážnymi šachtami zhotovených z tradičných stavebných materiálov – betónu a tehál. Navyše, ďalším pozitívom je ich jednoduchšia a časovo nepomerne kratšia inštalácia, plast predstavuje nekorodujúci materiál, konštrukcia je vodotesná a ani pôsobenie podzemných vôd nemá za následok pohyb šachty.

Ďalšou výhodou drenážnej šachty je, že v prípade vysokej hladiny podzemných vôd je možné z nej pomocou ponorného čerpadla vyčerpať nazhromaždenú vodu a túto vypustiť do obecnej kanalizácie, resp. ju využiť na zavlažovanie záhrady.

Aj keď dom nie je podpivničený každopádne je drenáž jeho okolia potrebná. V opačnom prípade sa vlhkosť bude akumulovať pod základovou doskou domu alebo po obvode izolácie základov. Drenáž základu sa realizuje rovnakým spôsobom – po obvode základu sa vyhĺbi kanál hlboko pod bodom premŕzania pôdy.

Postup pri inštalácii drenážného systému

Na miesto pokládky drenážneho perforovaného potrubia potiahnutého geotextíliou je účelné uložiť tiež varovnú fóliu, ktorá upozorní v prípade nepredvídaných prác v búdúcnosti na prítomnosť drenážneho potrubia a zamedzí tak jeho poškodeniu. Geotextília, ktorou sú potiahnuté drenážne rúrky má zabrániť zaneseniu ich otvorov zeminou, ílovitými časťami pôdy a tým aj zníženiu ich funkčnosti. Pokládka potrubia sa má realizovať pri zabezpečenom spáde cca 15 mm na každé 2 metre dĺžky potrubia v smere drenážnych šácht. Drenážne rúry sa ukladajú do pieskového lôžka a zasypávajú štrkom menšej a strednej frakcie. Konečný zásyp pozostáva zo zeminy. Takto realizované jednotlivé vrstvy drenáže sú dostatočnou zárukou, spoľahlivého vstrebávania vonkajšej vlhkosti do pôdy. Je potrebné dbať na tesné spojenie jednotlivých častí drenážneho potrubia medzi sebou a drenážnymi šachtami.

A ako vyzerá čistenie drenážneho systému v praxi?

Pre spoľahlivú účinnosť drenážneho systému je potrebné jeho vyčistenie čerpadlom minimálne v ročných opakovaných intervaloch. Rúry drenáže sa čistia iba vodou a pod tlakom.

4. Míľnik, etapa – Strop základu

Prekrytie, strop (tzv. deka) základu má svoje technologické špecifiká a o nich hovorí táto kapitola.

V rámci tejto etapy práce je prioritou zabrániť priamemu kontaktu  betónu stropu pivničných priestorov s exteriérovým betónom základov. Tento prichádza do styku s atmosférou, obchádzajúc izolačné vložky a zatepľovaciu vrstvu. Takto vzniká tepelný most – po platni sa začne šíriť namŕzanie a potom nasleduje tvorby ľadu v interiéri mietnosti. Z uvedeného dôvodu je v rámci realizácie prác spojených s touto etapou mať na pamäti túto skutočnosť a presne sa pridržiavať projektovej dokumentácie k stavbe.

Monolitný strop nad prízemím / pivničnými priestormi je časťou pevnej konštrukcie budovy. Pre zabezpečenie jeho nosnej schopnosti je potrebné nainštalovať adekvátne opory (stropnice a stropné vložky) a ich prepojenie s armatúrou a stenami pivnice. Po ich inštalácii sa sa strop zaleje betónom, pričom jeho technológia je relatívne nenáročná. Ešte pred zalievaním stropu pivničných priestorov betónom je žiaduce pod debnenie nosníkov nainštalovať drevené, resp. oceľové podpery. Vzhľadom značné váhové zaťaženie stropu po naliatí betónu je počet podpier (rozostup medzi nimi je jeden meter, čím sa zabezpečuje eliminácia prehnutia, či deformácie stropu) značný a pripomína les, cez ktorý sa veľmi náročne pohybuje.

Kvalita zaliatie armatúry stropu pivničných priestorov sa podobne ako v prípade zalievania armatúry základovej dosky zvyšuje použitím vibračného stroja. Debnenie sa môže ostrániť až po vyzretí a vytvrdnutí betónu, čo môže predstavovať časový horizont 3-4 týždňov, ale aj dlhšie.  

Pri realizácii zalievania stropu základov betónom v zimnom období s vysokou pravdepodobnosťou výskytu mínusových teplôt je potrebné ochrániť betónovú konštrukciu pred mrazom. 

Z uvedeného dôvodu do betónu, ktorým sa zalieva strop základov v zime, sa pridávajú prísady, ktoré zvyšujú mrazuvzdornosť betónu. 

Podpery spod debnenia stropu pivničných priestorov sú odstraňované postupne v priebehu zretia a tvrdnutia betónu, čo môže trvať od dvoch do štyroch týždňov. Až po uplynutí tejto časovej periódy je možné pokračovať v realizácii ďalších stavebných prác. Niet pochýb, že tieto riadky navodzujú prirodzenú otázku, či nie je možné skrátiť prestoj na stavbe v súvislosti so zretím betónu. Odpoveď je kladná. Alternatívou je nerozoberať debnenie stropu a podpery. Následné práce ako napr. stavba múrov a priečok – niektoré firmy začínajú už po niekoľkých, povedzme troch, dňoch odo dňa zaliatia stropu betónom. Je evidentné, že takto dochádza k výrazným časovým úsporám bez negatívnych dopadov na strop a porušovania technologických postupov.

3. Miľnik, etapa – Základy domu

Monolitické betónové základové podlažie, či suterén predstavuje významný nosný prvok budovy, ktorý dáva pevnosť celkovej konštrukcii. Je potrebné pamätať na to, že je to taktiež celé podlažie. Čiže vyvstáva otázka: ako správne urobiť základovú časť domu? Odpovieme v ďalších odsekoch venovaných tejto problematike a vysvetlíme podrobnejšie postupové kroky zhotovenie podpivničenej časti rodinného domu.

Predovšetkým je dobré uvedomiť si, že základ je spojnicou medzi základovou doskou a múrmi, ktoré v monolitnom prevedení tvoriace so základom spoločný celok.

Naša rada znie: nemajte tendenciu šetriť peniaze na základoch domu. Vážnym problémom betónových podzemných / pivničných podlaží je tzv. studený spoj v bode dotyku časti základových múrov k základovej doske. V čom spočíva tento problém? Nakoľko základy stavby sú zapustené v zemi, prvoradou úlohou je bezpodmienečne zabezpečiť spoľahlivú hydroizoláciu spomenutých studených spojov. Vonkajšia časť základov domu je vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam a mechanickému namáhaniu v dôsledku takých faktorov ako sú pôdna vlhkosť, rosa, atmosferické dážďové a snehové zrážky, každoročne sa opakujúce cykly zamŕzania a rozmŕzania pôdy.

Toto je práve dôvod, pre ktorý je osobitne dôležité vykonať kvalitne hydroizoláciu podzemných a nadzemných častí základu stavby.

V predchádzajúcom článku – 2. Míľnik/etapa – Základová doska – sme  popísali technologicky správny postup jej zhotovenia. Po tom, čo  betón dosky základu ztuhne, možno pristúpiť k viazaniu armovacieho skeletu / kostry stien základu.

 

Súčasne s armatúrou sa inštaluje teploizolačná vrstva, ktorú predstavujú, povedzme, dosky z expandovaného polystyrénu. Toto je aj čas pre inštaláciu debnenia pre zalievanie budúcich základových múrov. Je dobré uvedomiť si, že počas betónovania základov je debnenie vystavené enormnému tlaku až do troch ton na štvorcový meter. Z uvedeného dôvodu je kvôli zamedzeniu deformácie základových múrov potrebné zabezpečiť jeho spoľahlivú fixáciu.

Betónovanie základov prebieha podobne ako v prípade liatia betónu pri základovej doske. Po dokončení tejto operácie je potrebné betón nechať vyzrieť, aby získal potrebnú pevnosť, čo môže trvať aj niekoľko dní, resp. týždňov v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. (Pozn.: v prípade realizácie základov z betónových tvárnic práce na zhotovení a odstránení debnenia odpadajú a je na posúdení investora po konzultácii s projektantom, pre ktorú alternatívu sa rozhodne). 

Nasleduje izolácia základov proti vlhkosti – hydroizolácia. Spôsob jej realizácie a najvhodnejší materiál pre konkrétnu stavbu je popísaný v projekte.

2. Míľnik, etapa stavby domu – základová doska

V praxi sa vyskytuje niekoľko typov základov. V nasledovných riadkoch článku načrtneme postup zhotovenia základovej dosky umožňujúcej stavbu domu so zvýšeným suterénom. Vysvetlíme technológiu konštrukcie základu.

Rozhodli ste sa pre alternatívu zvýšeného suterénu. Fajn, prečo nie? Ale, potom si predovšetkým overte, či je to technicky možné, čo znamená zistiť, v akej výške sa nachádza hladina podzemnej vody. Potom budúci základ musí byť nad jej úrovňou alebo mala by existovať možnosť odvodnenia.

Pre dom so zvýšeným suterénom je najvhodnejším konštrukčným riešením základová doska.

Odvedenie podzemných vôd z okolia budovy sa vykoná pomocou drenáže inštalovanej pri základoch stavby. Za týmto účelom sa na rohoch domu vykopú betónové drenážne šachty, tieto sa pripoja na perforované polyetylénové drenážne rúrky pokryté geotextíliou, ktoré sú uložené do výkopu, na dne ktorého je pieskové lôžko. Kvôli zamedzeniu zanášania drenážnych otvorov potrubia zeminou  je účelné drenážne rúrky obsypať dvadsaťpäť – tridsať centimetrovou vrstvou štrku väčšej frakcie. Po vykonaní týchto prác je možné drenážny výkop zasypať majúc istotu, že drenáž bude spoľahlivo plniť svoju funkciu – odvodnenie konštrukcie budovy – počas dlhého obdobia životnosti stavby.

Základová doska je v podstate aplikovateľná pre ktorýkoľvek typ pôdy. Iba niektoré výnimočné prípady vyžadujú ešte aj realizáciu pilotáže. Zakladanie základovej dosky má začínať pod bodom premŕzania pôdy. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na fakt, aby základová jama bola urobená v súlade s projektom. To predovšetkým znamená, že jej dno by mala byť rovné a tiež aj bez prekopaní (čiže vykopania väčšieho množstva zeminy ako je potrebné). Pokiaľ už k takému stavu došlo, je potrebné tento problém opraviť a to tak, že do priehlbín sa nasype dostatočná vrstva štrku a piesku, s ich následným zhutnením pomocou vibračnej platne. Náležitá realizácia základovej jamy je potrebná kvôli odvedeniu spod základov prípadných sezónnych podzemných vôd, pôdnych plynov (radón) a eliminácii vplyvu vzostupu vody.

Pri kalkulácii ceny základov je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré určujú hĺbku zakladania a ich konštrukčné špecifiká. Je potrebné vedieť, o aký typ pôdy ide v tom ktorom prípade, nakoľko to ovplyvňuje nosnosné vlastnosti základu. Veličina (hodnota) vyhĺbenia závisí tiež od hĺbky zamŕzania a úrovne pôdnej vlhkosti.

Konštrukcia základov je určená projektom stavby a vypočítava sa z veľkosti a objemu budovy. Nie zanedbateľnú úlohu hrá konštrukcia pivničných stien, čo rovnako ovplyvňuje rozhodnutie o konštrukcii základov stavby.

Ďalším krokom je armovanie základovej dosky. Postup armovacích prác a rozpis jednotlivých armovacích položiek s uvedením ich množstiev a priemerov – armovacia zvárané siete a betonárska oceľ / roxory – sú  podrobne obsiahnuté v projekte.

Po ukončení armovacích prác je možné pristúpiť k označeniu bodov, ktoré budú predstavovať vrch betónovej platne / dosky.

Betónovanie sa zabezpečuje formou dodávky betónu na miesto stavby špeciálnym domiešavačom. Pokiaľ to miestne podmienky neumožňujú (úzky stavebný pozemok, ťažko prístupný terén) a domiešač sa nedostane k miestu pokládky betónu, použije sa betón pumba / čerpadlo, ktoré zaistí presun betónu na požadované miesto jeho aplikácie.

Betónovanie základovej dosky – betón dovezený na miesto stavby sa vypustí z domiešavača na armatúru s využitím drevených žľabov, resp. plastovej rúry väčšieho priemeru naklonených (ideálne) v 450 uhle. Pri betónovaní sa použije vibrátor, avšak je potrebné upozorniť na jeho správne použitie, pod čím sa rozumie, že hlava vibrátora sa musí klásť do medzier armatúry, t.j. medzi armovacie tyče / roxory, resp. oká armovacej siete a nie na armatúru, aby sa tým zabránilo vzniku vzduchových dutín / bublín.

Povrch naliatého betónu základovej dosky sa zvyčajne zarovná drevenou latou resp. hliníkovou vodováhou.

Moderné technológie umožňujú betonárske práce aj v zimnom období, t.j. pri mínusových teplotách ovzdušia. Za týmto účelom sa v zimných mesiacoch do betónu pridávajú špeciálne chemické prímesy, ktoré zabezpečia, že betón nezamrzne, ale sa spojí s armovacou konštrukciou a zatvrdne. Po tom čo betón základovej dosky dosiahne požadovanú pevnosť je možné pristúpiť k odstráneniu debnenia a začať s realizáciou základových stien – ideálne z betónových tvárnic.

Základová jama pre budúci dom

Prečítajte si, čo je potrebné urobiť a za čo zaplatíte pri zemných prácach v súvislosti s hĺbením základovej jamy pre Váš budúci dom.

Už postavený dom je nemožné trochu zdvihnúť resp. natiahnuť. Z uvedeného dôvodu stavebné práce začínajú vymeraním jeho budúcej polohy s ohľadom na pozemky a ulice s ním susediace. Nemusíte hľadať firmy, ktoré Vám vypracujú rozpočet základovej jamy ako doplnkovú službu. Projekt vášho domu už obsahuje všetky potrebné informácie, akými sú hĺbka, resp. štruktúra budúceho základu a teda, prirodzene, aj základovej jamy, ktorá je pre základ potrebná.

Výkopové práce základovej jamy musia byť realizované, ak nie pod stálym dohľadom, tak minimálne za pravidelnej účasti a kontroly autorizovanej osoby. Aby stavbári správne pochopili projektovú dokumentáciu je potrebné presne vytýčiť hranice a výšky (zhotovia sa tzv. lavičky s vyznačením pomyselnej nuly – tieto značky sa zachovávajú až do ukončenia stavby), od ktorých sa budú načítať potrebné hĺbky výkopu budúcich základov a múrov domu. Doplníme, že tieto značky a body musia byť pevné, aby sa neporušili prípadným nárazom.

Čo ovplyvňuje cenu za výkop základovej jamy?

Predovšetkým závisí od objemu zeminy, ktorú je potrebné odstrániť. Povedané inak: či je alebo nie je možné je použiť stavebné stroje a takto zvýšiť, resp. znížiť podiel ručnej práce v tejto etape realizácie projektu stavby rodinného domu.

Ďalšou položkou, ktorá ovplyvňuje cenu výkopových prác základovej jamy je vzdialenosť, na ktorú sa odváža odstránená pôda a jej štruktúra. Ornicu, piesok, štrk stačí premiestniť a uskladniť neďaleko od miesta výkopu základovej jamy tak, aby ich bolo možné operatívne použiť pri ďalších prácach (zasypanie izolácie základov, sadové / terénne úpravy alebo betonárske práce). Zatiaľ čo stavebná suť, resp. inak kontaminová / znehodnotená zemina (napríklad po odstránení pôvodnej stavby, ktorá predtým stála na stavebnom pozemku) nemá byť použitá, ale odvezená na skládku. Prirodzene, s tým sú spojené ďalšie náklady.

Orientačné ceny zemných prác závisia od konkrétnej lokality stavebného pozemku a obvykle sa vyjadrujú za 1 m3 alebo za 1 strojnú hodinu.

Osi v jazyku stavbárov sú súradnice, podľa ktorých sa stavia dom. Rozmiestnenie stien, priečok a stavebných otvorov domu sa vždy odvíja od osi.

Vertikálne naviazanie stavby domu k terénu začína z východiskového bodu – tzv. pomyselná nula, pod ktorým na určenú hĺbku podľa projektu je potrebné vykopať základovú jamu domu a položiť základy a od tohoto bodu „vytiahnuť“ múry stavby.

Spomínaný kontrolný bod „nula“ je potrebný tiež na kontrolu hĺbky výkopu. S pomocou nivelizačných tyčí je možné zistiť, či sú všetky rozmery základovej jamy podľa projektovej dokumentácie a či je potrebné niektorú jej časť dovykopať.

Hlavná časť výkopových prác základovej jamy sa realizuje s pomocou zemného stroja. Dočisťovanie základového výkopu urobíte ručne lopatou. Dôležité v tejto súvislosti je zbytočne neprekopať a vykonať práce v súlade s projektom. Podcenenie, respektíve nesprávny stavebný postup sa môže prejaviť v nepredvídaných a niekoľkonásobne vyšších nákladoch oproti rozpočtu stavby!

Ľudia, ktorých, podobne ako Vás, zaujala táto téma si prečítali aj nasledovné články:
Peniaze na Vaše bývanie – koľko stojí dom alebo byt?
Výber vhodného stavebného pozemku

Login Form