5. Míľnik, etapa – Drenážne práce

Niet sporu o tom, že ani najprecíznejšie vykonaná izolácia proti vlhkosti z najkvalitnejších materiálov dlhodobým pôsobením podzemných vôd stratí svoju nepriepustnosť. Preto v záujme eliminácie (či aspoň minimalizácie spomenutého rizika) je vysoko účelné a racionálne odvedenie vôd z pozemku a predovšetkým z okolia domu.

Aká je funkcia drenážnych šácht a aký je ich optimálny počet zabezpečujúci spoľahlivé fungovanie drenážneho systému? Pokúsime sa zodpovedať túto otázku.

Drenážne šachty umožňujú preveriť funkčnosť drenážnych rúrok a ich včasné čistenie od nánosov a nečistôt. Optimálny počet predstavuje, keď sú inštalované pri každej druhej zátačke drenážneho potrubia. Šachty sú vlastne hrubostenné veľkopriemerové plastové korugované rúry, úplne vodotesné a odolné voči vysokému tlaku pôdy. Táto vlastnosť ich dáva do popredia pri porovnaní s drenážnymi šachtami zhotovených z tradičných stavebných materiálov – betónu a tehál. Navyše, ďalším pozitívom je ich jednoduchšia a časovo nepomerne kratšia inštalácia, plast predstavuje nekorodujúci materiál, konštrukcia je vodotesná a ani pôsobenie podzemných vôd nemá za následok pohyb šachty.

Ďalšou výhodou drenážnej šachty je, že v prípade vysokej hladiny podzemných vôd je možné z nej pomocou ponorného čerpadla vyčerpať nazhromaždenú vodu a túto vypustiť do obecnej kanalizácie, resp. ju využiť na zavlažovanie záhrady.

Aj keď dom nie je podpivničený každopádne je drenáž jeho okolia potrebná. V opačnom prípade sa vlhkosť bude akumulovať pod základovou doskou domu alebo po obvode izolácie základov. Drenáž základu sa realizuje rovnakým spôsobom – po obvode základu sa vyhĺbi kanál hlboko pod bodom premŕzania pôdy.

Postup pri inštalácii drenážného systému

Na miesto pokládky drenážneho perforovaného potrubia potiahnutého geotextíliou je účelné uložiť tiež varovnú fóliu, ktorá upozorní v prípade nepredvídaných prác v búdúcnosti na prítomnosť drenážneho potrubia a zamedzí tak jeho poškodeniu. Geotextília, ktorou sú potiahnuté drenážne rúrky má zabrániť zaneseniu ich otvorov zeminou, ílovitými časťami pôdy a tým aj zníženiu ich funkčnosti. Pokládka potrubia sa má realizovať pri zabezpečenom spáde cca 15 mm na každé 2 metre dĺžky potrubia v smere drenážnych šácht. Drenážne rúry sa ukladajú do pieskového lôžka a zasypávajú štrkom menšej a strednej frakcie. Konečný zásyp pozostáva zo zeminy. Takto realizované jednotlivé vrstvy drenáže sú dostatočnou zárukou, spoľahlivého vstrebávania vonkajšej vlhkosti do pôdy. Je potrebné dbať na tesné spojenie jednotlivých častí drenážneho potrubia medzi sebou a drenážnymi šachtami.

A ako vyzerá čistenie drenážneho systému v praxi?

Pre spoľahlivú účinnosť drenážneho systému je potrebné jeho vyčistenie čerpadlom minimálne v ročných opakovaných intervaloch. Rúry drenáže sa čistia iba vodou a pod tlakom.

Login Form