4. Míľnik, etapa – Strop základu

Prekrytie, strop (tzv. deka) základu má svoje technologické špecifiká a o nich hovorí táto kapitola.

V rámci tejto etapy práce je prioritou zabrániť priamemu kontaktu  betónu stropu pivničných priestorov s exteriérovým betónom základov. Tento prichádza do styku s atmosférou, obchádzajúc izolačné vložky a zatepľovaciu vrstvu. Takto vzniká tepelný most – po platni sa začne šíriť namŕzanie a potom nasleduje tvorby ľadu v interiéri mietnosti. Z uvedeného dôvodu je v rámci realizácie prác spojených s touto etapou mať na pamäti túto skutočnosť a presne sa pridržiavať projektovej dokumentácie k stavbe.

Monolitný strop nad prízemím / pivničnými priestormi je časťou pevnej konštrukcie budovy. Pre zabezpečenie jeho nosnej schopnosti je potrebné nainštalovať adekvátne opory (stropnice a stropné vložky) a ich prepojenie s armatúrou a stenami pivnice. Po ich inštalácii sa sa strop zaleje betónom, pričom jeho technológia je relatívne nenáročná. Ešte pred zalievaním stropu pivničných priestorov betónom je žiaduce pod debnenie nosníkov nainštalovať drevené, resp. oceľové podpery. Vzhľadom značné váhové zaťaženie stropu po naliatí betónu je počet podpier (rozostup medzi nimi je jeden meter, čím sa zabezpečuje eliminácia prehnutia, či deformácie stropu) značný a pripomína les, cez ktorý sa veľmi náročne pohybuje.

Kvalita zaliatie armatúry stropu pivničných priestorov sa podobne ako v prípade zalievania armatúry základovej dosky zvyšuje použitím vibračného stroja. Debnenie sa môže ostrániť až po vyzretí a vytvrdnutí betónu, čo môže predstavovať časový horizont 3-4 týždňov, ale aj dlhšie.  

Pri realizácii zalievania stropu základov betónom v zimnom období s vysokou pravdepodobnosťou výskytu mínusových teplôt je potrebné ochrániť betónovú konštrukciu pred mrazom. 

Z uvedeného dôvodu do betónu, ktorým sa zalieva strop základov v zime, sa pridávajú prísady, ktoré zvyšujú mrazuvzdornosť betónu. 

Podpery spod debnenia stropu pivničných priestorov sú odstraňované postupne v priebehu zretia a tvrdnutia betónu, čo môže trvať od dvoch do štyroch týždňov. Až po uplynutí tejto časovej periódy je možné pokračovať v realizácii ďalších stavebných prác. Niet pochýb, že tieto riadky navodzujú prirodzenú otázku, či nie je možné skrátiť prestoj na stavbe v súvislosti so zretím betónu. Odpoveď je kladná. Alternatívou je nerozoberať debnenie stropu a podpery. Následné práce ako napr. stavba múrov a priečok – niektoré firmy začínajú už po niekoľkých, povedzme troch, dňoch odo dňa zaliatia stropu betónom. Je evidentné, že takto dochádza k výrazným časovým úsporám bez negatívnych dopadov na strop a porušovania technologických postupov.

Login Form