2. Míľnik, etapa stavby domu – základová doska

V praxi sa vyskytuje niekoľko typov základov. V nasledovných riadkoch článku načrtneme postup zhotovenia základovej dosky umožňujúcej stavbu domu so zvýšeným suterénom. Vysvetlíme technológiu konštrukcie základu.

Rozhodli ste sa pre alternatívu zvýšeného suterénu. Fajn, prečo nie? Ale, potom si predovšetkým overte, či je to technicky možné, čo znamená zistiť, v akej výške sa nachádza hladina podzemnej vody. Potom budúci základ musí byť nad jej úrovňou alebo mala by existovať možnosť odvodnenia.

Pre dom so zvýšeným suterénom je najvhodnejším konštrukčným riešením základová doska.

Odvedenie podzemných vôd z okolia budovy sa vykoná pomocou drenáže inštalovanej pri základoch stavby. Za týmto účelom sa na rohoch domu vykopú betónové drenážne šachty, tieto sa pripoja na perforované polyetylénové drenážne rúrky pokryté geotextíliou, ktoré sú uložené do výkopu, na dne ktorého je pieskové lôžko. Kvôli zamedzeniu zanášania drenážnych otvorov potrubia zeminou  je účelné drenážne rúrky obsypať dvadsaťpäť – tridsať centimetrovou vrstvou štrku väčšej frakcie. Po vykonaní týchto prác je možné drenážny výkop zasypať majúc istotu, že drenáž bude spoľahlivo plniť svoju funkciu – odvodnenie konštrukcie budovy – počas dlhého obdobia životnosti stavby.

Základová doska je v podstate aplikovateľná pre ktorýkoľvek typ pôdy. Iba niektoré výnimočné prípady vyžadujú ešte aj realizáciu pilotáže. Zakladanie základovej dosky má začínať pod bodom premŕzania pôdy. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na fakt, aby základová jama bola urobená v súlade s projektom. To predovšetkým znamená, že jej dno by mala byť rovné a tiež aj bez prekopaní (čiže vykopania väčšieho množstva zeminy ako je potrebné). Pokiaľ už k takému stavu došlo, je potrebné tento problém opraviť a to tak, že do priehlbín sa nasype dostatočná vrstva štrku a piesku, s ich následným zhutnením pomocou vibračnej platne. Náležitá realizácia základovej jamy je potrebná kvôli odvedeniu spod základov prípadných sezónnych podzemných vôd, pôdnych plynov (radón) a eliminácii vplyvu vzostupu vody.

Pri kalkulácii ceny základov je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré určujú hĺbku zakladania a ich konštrukčné špecifiká. Je potrebné vedieť, o aký typ pôdy ide v tom ktorom prípade, nakoľko to ovplyvňuje nosnosné vlastnosti základu. Veličina (hodnota) vyhĺbenia závisí tiež od hĺbky zamŕzania a úrovne pôdnej vlhkosti.

Konštrukcia základov je určená projektom stavby a vypočítava sa z veľkosti a objemu budovy. Nie zanedbateľnú úlohu hrá konštrukcia pivničných stien, čo rovnako ovplyvňuje rozhodnutie o konštrukcii základov stavby.

Ďalším krokom je armovanie základovej dosky. Postup armovacích prác a rozpis jednotlivých armovacích položiek s uvedením ich množstiev a priemerov – armovacia zvárané siete a betonárska oceľ / roxory – sú  podrobne obsiahnuté v projekte.

Po ukončení armovacích prác je možné pristúpiť k označeniu bodov, ktoré budú predstavovať vrch betónovej platne / dosky.

Betónovanie sa zabezpečuje formou dodávky betónu na miesto stavby špeciálnym domiešavačom. Pokiaľ to miestne podmienky neumožňujú (úzky stavebný pozemok, ťažko prístupný terén) a domiešač sa nedostane k miestu pokládky betónu, použije sa betón pumba / čerpadlo, ktoré zaistí presun betónu na požadované miesto jeho aplikácie.

Betónovanie základovej dosky – betón dovezený na miesto stavby sa vypustí z domiešavača na armatúru s využitím drevených žľabov, resp. plastovej rúry väčšieho priemeru naklonených (ideálne) v 450 uhle. Pri betónovaní sa použije vibrátor, avšak je potrebné upozorniť na jeho správne použitie, pod čím sa rozumie, že hlava vibrátora sa musí klásť do medzier armatúry, t.j. medzi armovacie tyče / roxory, resp. oká armovacej siete a nie na armatúru, aby sa tým zabránilo vzniku vzduchových dutín / bublín.

Povrch naliatého betónu základovej dosky sa zvyčajne zarovná drevenou latou resp. hliníkovou vodováhou.

Moderné technológie umožňujú betonárske práce aj v zimnom období, t.j. pri mínusových teplotách ovzdušia. Za týmto účelom sa v zimných mesiacoch do betónu pridávajú špeciálne chemické prímesy, ktoré zabezpečia, že betón nezamrzne, ale sa spojí s armovacou konštrukciou a zatvrdne. Po tom čo betón základovej dosky dosiahne požadovanú pevnosť je možné pristúpiť k odstráneniu debnenia a začať s realizáciou základových stien – ideálne z betónových tvárnic.

Login Form